สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เปิดรับสมัครงาน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา (บัดนี้ – 31 ม.ค.57)

Advertisement สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระ ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เปิดรับสมัครงาน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ม.ค.57 Advertisement Advertisement ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการ ประจำสำนักข้อมูลและสารสนเทศ 1 อัตรา เงินเดือน 25,000 บาท ปฏิบัติหน้าที่ ด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย วุฒิ ป.ตรี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมภูมิศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในการสำรวจ จัดทำแผนที่ และพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือทรัพยากรธรรมชาติ ไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ สามารถใช้งานโปรแกรมด้านภูมิศาสตร์ได้ เช่น ArcGis, ArcView GIS, Arc info หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็น อย่างดี สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 420/1 อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์ (อาคาร 1) […]

สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เปิดรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (บัดนี้ – 31 ต.ค.56)

สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระ ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เปิดรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ตุลาคม 2556 1.ชื่อตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ประจำสำนักวิชาการ 1 อัตรา คุณวุฒิ ไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ด้านสิ่งแวดล้อม อนามัยสิ่งแวดล้อมหรือสุขาภิบาล หรือ อาชีวอนามัย หรือด้านสุขภาพ หรือทรัพยากรธรรมชาติ หรืออื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งระดับหัวหน้างาน ผู้อำนวยการ หรือตำแหน่งอื่นทีเทียบเท่า หรือมีความรู้และประสบการณ์ด้านระเบียบราชการ และงบประมาณ มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการบริหารงานวิชาการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 2.ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการ ประจำสำนักวิชาการ 1 อัตรา คุณวุฒิ ไม่ต่ำกว่า ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อนามัยสิ่งแวดล้อม เคมีชีววิทยา สัตววิทยา เกษรตรศาสตร์ พฤกษศาสตร์ เหมืองแร่ วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรม แหล่งน้ำ การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติวิทยาศาสตร์สุขภาพ […]

คณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เปิดรับสมัครงาน (บัดนี้ – 30 ก.ย.56)

สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระ ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  (กอสส) เปิดรับสมัครงานพนักงานประจำสำนักงาน และผู้บริหาร สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 กันยายน 2556 คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com   ตำแหน่งพนักงานที่เปิดรับ 1.นักวิชาการ ประจำสำนักข้อมูลและสารสนเทศ 1 อัตรา เงินเดือน 25,000 บาท (รวมเงินเพิ่มค่าครองชีพและสวัสดิการอื่นแล้ว) คุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรีทางด้านคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับลักษณะงานด้านเซิฟเวอร์ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2.นักวิชาการ ประจำสำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสาธารณะ 2 อัตรา เงินเดือน 25,000 บาท (รวมเงินเพิ่มค่าครองชีพและสวัสดิการอื่นแล้ว) คุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรีทางด้านนิเทศศาสตร์ เทคโนโลยีการสื่อสาร วารสารศาสตร์ สื่อสารสารมวลชน หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานด้านการประชาสัมพันธ์ 3.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำสำนักบริหารงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 20,000 บาท (รวมเงินเพิ่มค่าครองชีพและสวัสดิการอื่นแล้ว) คุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรีทางด้านการบริหาร การจัดการทั่วไป […]