สำนักงาน ป.ป.ส. รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-20ม.ค.66

Advertisement Advertisement   สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา สำนักงานเลขานุการกรม 3 อัตรา 1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนงานประชาสัมพันธ์) 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา มีทักษะเฉพาะทาง เช่น ตัดต่อคลิปวิดีโอ ฯลฯ 2. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนงานประชาสัมพันธ์) 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา มีทักษะเฉพาะทาง เช่น ตัดต่อคลิปวิดีโอ ฯลฯ Advertisement 3. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนงานสื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์) 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 17,250 บาท ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา มีทักษะเฉพาะทางในการใช้โปรแกรม Adobe Illustrator/Photoshop/Premiere/ After Effects […]

ศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัย รับสมัครจนท.ปฏิบัติการ(สนับสนุนงานแปลเอกสารภาษาอังกฤษ) บัดนี้-13ธ.ค.65

  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัย สำนักงาน ป.ป.ส. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนงานแปลเอกสารภาษาอังกฤษ) 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,250 บาท คุณสมบัติเฉพาะ 1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในวุฒิการศึกษาด้านภาษาอังกฤษ หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป จากหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 100% 3. มีความรู้และทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (หากมีคะแนน ทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เช่น IELTS หรือ TOEFL จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) 4. สามารถทำการแปลเนื้อหาข้อมูลในระบบฐานข้อมูลศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัยจาก ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ได้ตามปริมาณที่ได้รับมอบหมาย 5. สามารถทำการแปลเนื้อหาสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัลต่างๆ เช่น เอกสารประกอบการประชุม แผนปฏิบัติการ ไฟล์การนำเสนอ หนังสือราชการ ข่าวสารจากสื่อมวลชน ฯลฯ จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย […]

สำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด รับสมัครเจ้าหน้าที่ ป.ตรีทุกสาขา 25อัตรา

  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา สำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด ป.ตรีทุกสาขา 25 อัตรา ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ป.ป.ส. http://www.oncb.go.th ในหัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน” และยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานทั้งหมดด้วยตนเอง ณ ส่วนตรวจสอบทรัพย์สิน 1 สำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด อาคาร 3 ชั้น 5 บัดนี้-6ต.ค.65 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่เสีย ค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงาน ปปส. ภาค 5 เชียงใหม่ รับสมัครเจ้าหน้าที ป.ตรี 28อัตรา

  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 จำนวน 28 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี (บางตำแหน่งต้องมีทักษะการออกแบบสื่อ บางตำแหน่งต้องมีประสบการณ์ออกพื้นที่ทุรกันดาร โปรดอ่านรายละเอียดคุณสมบัติอื่น ๆ เพิ่มเติมในเอกสารประกาศฉบับเต็ม) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ป.ป.ส. http://www.oncb.go.th ในหัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน” และทางเว็บไซต์ ของสำนักงาน ปปส. ภาค 5 https://www.oncb.go.th/ONCB OR5/Pages/default.aspx ในหัวข้อ “ ข่าวรับสมัครงาน” และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานทั้งหมดด้วยตนเอง ณ ส่วนยุทธศาสตร์และ อำนวยการ สำนักงาน ปปส. ภาค 5 อาคาร 1 ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 30ก.ย.-6ต.ค.65 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงาน ปปส. ภาค 1 รับสมัครเจ้าหน้าที่ ป.ตรี 13อัตรา 30ก.ย.-6ต.ค.65

  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 1 จำนวน 13 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันขึ้นไป ทุกสาขาวิชามีทักษะในการใช้โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และสามารถใช้งาน Microsoft Office ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ป.ป.ส. http://www.oncb.go.th ในหัวข้อ “ข่าวรับสมัคร” และยื่นใบสมัครพร้อม เอกสารหลักฐานทั้งหมดด้วยตนเอง ณ ส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยา เสพติด ภาค 1 เลขที่ 88/9 หมู่ที่ 3 ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140 ตั้งแต่ 30ก.ย.-6ต.ค.65 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร แต่อย่างใด ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))