(6อัตรา)สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-1มิ.ย.61

    สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) รับสมัครพนักงาน 6 อัตรา เจ้าหน้าที่ทั่วไป (สายงานกำกับกิจการพลังงาน) 1 อัตรา เจ้าหน้าที่ทั่วไป (สายคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน) 1 อัตรา ผู้ชำนาญการพิเศษ 1 อัตรา เจ้าหน้าที่วิชาการ 3 อัตรา (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงาน กกพ. อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 19 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 11 พ.ค.-1 มิ.ย.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี 9-30เม.ย.61

    สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทั่วไป 8 อัตรา  คุณสมบัติเฉพาะ วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ป.ตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงาน กกพ. อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 19 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 9-30 เม.ย.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

(สมัครทางไปรษณีย์/อีเมล์ได้)คปภ.รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-23,26ก.พ.61

    สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน 1. เจ้าหน้าที่หรือ เจ้าหน้าที่อาวุโส (งานกำกับการลงทุนบริษัทประกันภัย) 1 อัตรา ระดับปริญญาโทขึ้นไป ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน วิศวกรรมทางการเงิน บริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง หากสอบผ่านหลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA) หรือหลักสูตร Certified Investment and Securities Analysts Program (CISA) ระดับ ๑ ขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงิน การลงทุน หรือที่เกี่ยวข้อง มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี (กรณีเจ้าหน้าที่อาวุโส) เปิดรับสมัครบัดนี้-23 ก.พ.61 (สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์/ทางอีเมล์) คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร 2. ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security Officer- specialist ) จ านวน […]

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน รับสมัครพนักงานและลูกจ้าง วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-23ม.ค.,29ม.ค.61

    สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน รับสมัครงานดังรายละเอียดดังนี้ 1. พนักงาน 17 อัตรา คุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี เปิดรับสมัคร 9-29 ม.ค.61  คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารประกาศ 15 หน้า)  2. ลูกจ้าง 13 อัตรา คุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี (มี ป.ตรีทุกสาขา) เปิดรับสมัคร 3-23 ม.ค.61 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารประกาศ 12 หน้า)     

1 2