ต้องรู้! เปิดสิทธิที่ผู้โดยสารต้องรับตามระเบียบสำนักงานการบินพลเรือน หากเจอสายการบินล่าช้า ต้องได้รับการชดเชยเท่าไหร่?

  เปิดระเบียบสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศ “สายการบินล่าช้า ต้องชดเชยผู้โดยสารอย่างไร” ขณะที่เว็บไซต์กระทรวงคมนาคม เผยแพร่แถลงการณ์ของผู้บริหารการบินไทย กรณีนักบินทำให้ TG 971 นครซูริค-กทม.เกิดความล่าช้ากว่า 2 ชั่วโมง     สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เผยแพร่ข้อมูลเป็นอินโฟกราฟิก เรื่องบริการประชาชน “สายการบินล่าช้าต้องชดเชยอย่างไร” วันที่ 5 ก.ย. ปี 2559 โดยระบุว่า ถ้าหากเราเดินทางด้วยเครื่องบินแล้วเกิดการล่าช้านาน ๆ เราสามารถเรียกร้องกับสายการบินได้ สำหรับกรณีเที่ยวบินล่าช้าเกินกว่า 2-3 ชั่วโมง ผู้ให้บริการ จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ ผู้โดยสารมีสิทธิได้รับการดูแลเรื่องอาหารและเครื่องดื่ม ตามความเหมาะสมกับระยะเวลารอขึ้นเครื่องจากสายการบินผู้ให้บริการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สายการบินผู้ให้บริการจะต้องเสนอให้ผู้โดยสารเลือกระหว่างการรับเงินคืนค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่ถูกเรียกเก็บเต็มจำนวนที่จ่ายไปสำหรับการเดินทาง หรือส่วนของการเดินทางที่ยังไม่ได้ใช้เดินทาง รวมถึงการเดินทางหรือส่วนของการเดินทางที่ได้เดินทางไปแล้วแต่ไม่สมประโยชน์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 7 วันรวมทั้งการเดินทางในเที่ยวบินกลับไปยังจุดเริ่มต้นการเดินทางของผู้โดยสารนั้นเองโดยเร็วที่สุด นอกจากนี้ ในกรณีล่าช้าเกิน 3 ชั่วโมง หรือยกเลิกเที่ยวบินต้องชดเชยผู้โดยสาร ตามระเบียบของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยด้วย ทั้งนี้ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ กพท. (The Civil Aviation Authority of Thailand)  (CAAT) เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการบินพลเรือนของประเทศ พัฒนาเครือข่ายระบบการขนส่งทางอากาศ […]

(งานรัฐวิสาหกิจ)สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานหลายอัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-7ส.ค.61

    สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน 17 ตำแหน่ง หลายอัตรา พนักงานกองอากาศยานขนส่ง ฝ่ายมาตรฐานปฏิบัติการบิน (มีใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี) พนักงานกองอากาศยานขนส่ง ฝ่ายมาตรฐานปฏิบัติการบิน พนักงานกองตรวจการปฏิบัติการอากาศยานต่างประเทศ ฝ่ายมาตรฐานปฏิบัติการบิน พนักงานกองอากาศยานทั่วไป ฝ่ายมาตราฐานปฏิบัติการบิน พนักงานกองพัฒนามาตรฐานและข้อบังคับ ฝ่ายมาตรฐานปฏิบัติการบิน พนักงานกองพันพัฒนามาตรฐานและข้อบังคับ ฝ่ายสมควรเดินอากาศและวิศวกรรมการบิน พนักงานกองตรวจสอบผู้ดำเนินการเดินอากาศ ฝ่ายสมควรเดินอากาศและวิศวกรรมการบิน พนักงานกองตรวจสอบอากาศ ฝ่ายสมควรเดินอากาศและวิศวกรรมการบิน พนักงานกองทะเบียนอากาศยาน ฝ่ายสมควรเดินอากาศและวิศวกรรมการบิน พนักงานกองตรวจสอบมาตรฐานหน่วยซ่อมบำรุง ฝ่ายสมควรเดินอากาศและวิศวกรรมการบิน พนักงานกองตรวจสอบมาตรฐานอากาศยานและผลิตภัณฑ์ด้านการบิน ฝ่ายสมควรเดินอากาศและวิศวกรรมการบิน พนักงานบริหารทั่วไป ฝ่ายสมควรเดินอากาศและวิศวกรรมการบิน พนักงานกองสื่อสารองค์กร ฝ่ายบริหารกลาง พนักงานกองเศรษฐกิจการบิน ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมการบิน พนักงานกองกฏหมายมาตรฐานความปลอดภัย ฝ่ายกฏหมาย พนักงานกองกฏหมายเศรษฐกิจ ฝ่ายกฏหมาย พนักงานกองกฏหมายมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย สมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน จ่าหน้าถึง กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารกลาง สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เลขที่ 333/105 อาคารหลักสี่พลาซ่า 2 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพ […]

(สมัครทางไปรษณีย์)สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย รับสมัครงานวุฒิ ปวส./ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-2มี.ค.61

    สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน 10 ตำแหน่งหลายอัตรา  1. พนักงานกลุ่มเวชศาสตร์การบิน – วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาตามที่ กพท.เห็นว่าเหมาะสม – มีผลคะแนนทดสอบคะแนนภาษาอังกฤษ ตามที่ กบท.กำหนด (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศรับสมัคร) 2. พนักงานกองตรวจสอบความปลอดภัยห้องโดยสาร – วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมการบินและอากาศยาน วิศวกรรมการบินและอวกาศ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอคพิมเตอร์ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสาหการ) หรือสาขาตามที่ กพท.เห็นว่าเหมาะสม – มีผลคะแนนทดสอบคะแนนภาษาอังกฤษ ตามที่ กบท.กำหนด (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศรับสมัคร) 3. พนักงานกองการเงิน – วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาตามที่ กพท.เห็นว่าเหมาะสม 4. พนักงานกลุ่มประกันคุณภาพ – วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบิน หรือสาขาตามที่ […]

(สมัครทางไปรษณีย์) กพท.รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-28ก.พ.60

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายมาตรฐานสนามบิน และรองผู้อำนวยการ กพท. 1. ผู้จัดการฝ่ายมาตรฐานสนามบิน – สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา หรือทางวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องการบริหารมาตรฐานความปลอดภัยสนามบิน – มีผลสอบ TOIEC ไม่ต่ำกว่า 650 คะแนน หรือผลสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.5 คะแนน หรือ TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 75 คะแนน โดยคะแนนจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 2 ปี นับจากวันที่สอบจนถึงวันที่สมัคร – หากมีใบอนุญาต กว.จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ – มีประสบการณ์การทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องมาไม่น้อยกว่า 11 ปี และมีประสบการณ์ในการบริหาร – หากเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหาร หรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหาร (ร.ด.) ชั้นปีที่ 3 คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม  คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร  2. รองผู้อำนวยการ กพท. – สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า […]