(22อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต) สนง.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยฯ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-29ก.ค.59

Advertisement สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นหน่วยงานใหม่โดยกระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ป.ตรี 18 ตำแหน่ง 22 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 21-29 ก.ค.59 รายละเอียดดังนี้ 1. รองผู้จัดการ  อัตราว่าง : 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1) มีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์การทำงานด้านการสื่อสารมวลชนไม่น้อยกว่า 10 ปี 2) มีประสบการณ์ในการบริหาร วางแผนนโยบายและยุทธศาสตร์ขององค์กร 3) มีความสนใจและเคยมีส่วนร่วมในการส่งเสริมผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 4) มีวิสัยทัศน์ มีความคิดสร้างสรรค์ ความคิดเชิง วิเคราะห์ 5) มีทักษะและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการติดต่อสื่อสารและทำงานประสานงานกับกลุ่มคนที่ หลากหลายทั้งภายนอกและภายในองค์กร 6) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. ผู้ตรวจสอบภายใน อัตราว่าง : 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1) มีประสบการณ์การทำงานด้านการตรวจสอบภายในตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป 2) มีวุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในจะพิจารณาเป็นพิเศษ 3) การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปด้านบัญชี บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 3. ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ อัตราว่าง […]