สำนักงบประมาณ รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ป.ตรี30อัตรา 15มิ.ย.-5ก.ค.65

Advertisement Advertisement   สำนักงบประมาณ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ *ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. 1. นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ส่วนกลางและ/หรือต่างจังหวัด) 20 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์) สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (ส่วนกลาง) 4 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ Advertisement 3. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (ส่วนกลาง) 2 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 4. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (ส่วนกลาง) 3 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ 5. นิติกรปฏิบัติการ […]

กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 3 รับสมัครพนักงานบริการ ปวส.ทุกสาขา

  กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 3 สำนักงบประมาณ รับสมัครพนักงานบริการ ตั้งแต่วันที่ 25-29 ตุลาคม 2564 กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 3 สำนักงบประมาณ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตำแหน่ง พนักงานบริการ 1 อัตรา วุฒิ ปวส.ทุกสาขา ค่าตอบแทน 11,500 บาทต่อเดือน ระยะเวลาการจ้าง (รอบสัญญาวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565) คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ จัดจ้าง  เป็นบุคคลธรรมดาผู้มีสัญชาติไทย  มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี ไม่เกิน 50 ปี (นับถึงวันที่ยื่นใบเสนอราคา) ไม่เป็นผู้ติดสิ่งเสพติดให้โทษ หรือพิษสุราเรื้อรัง ม่เป็นผู้ทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่ไร้ความสามารถหรือ จิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น ของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งพระภิกษุ สามเณร […]

(สมัครออนไลน์)สำนักงบประมาณ รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ป.ตรี 1-22พ.ค.61

    สำนักงบประมาณ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนิติกร 4 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะ :  (1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขา วิชานิติศาสตร์  (2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป  เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://bb.job.thai.com ภายในวันที่ 1-22 พ.ค.61  คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

(สมัครออนไลน์)สำนักงบประมาณ รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ป.โท 26ก.พ.-19มี.ค.61

    สำนักงานงบประมาณ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 2 อัตรา เงินเดือน 17,500-19,250 บาท คุณสมบัติเฉพาะ :  (1) ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ และ  (2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท  เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://www.bb.go.th หัวข้อ "สมัครสอบออนไลน์" หรือ https://bb.job.thai.com ภายในวันที่ 26 ก.พ.-19 มี.ค.61  คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

(สมัครออนไลน์)สำนักงบประมาณ รับสมัครสอบบรรจุรับราชการวุฒิ ป.ตรี/ป.โท6-24พ.ย.60

  สำนักงบประมาณ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 1. นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ 4 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท – ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และ  – เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป  2. นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ 8 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท – ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และ  – เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://bb.job.thai.com ภายในวันที่ 6-24 พ.ย.60 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

(สมัครออนไลน์)สำนักงบประมาณ รับสมัครสอบบรรจุรับราชการวุฒิ ป.ตรี 1-21ก.ย.60

  สำนักงบประมาณ รับสมัครสอบแข่งขันบรรจุรับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท 1 ตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะ : เป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรี และได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, บริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์), บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์ เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://bb.job.thai.com 1-21 ก.ย.60 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

(สมัครออนไลน์)สำนักงานงบประมาณ รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 11ก.ค.-1ส.ค.60

  สำนักงบประมาณ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 1. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 15,000-16,500 บาท – ได้รับ ป.ตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และ – เป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรี 2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 17,500-19,250 บาท – ได้รับ ป.โท หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ และ – เป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.โท 3. นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง เงินเดือน 15,000-16,500 บาท – ได้รับ ป.ตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ […]

(สมัครออนไลน์)สำนักงบประมาณ รับสมัครสอบเข้ารับราชการ19-23ธ.ค.59 เงินเดือน21,000-23,100

สำนักงบประมาณ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ 1 อัตรา เงินเดือน 21,000-23,100 บาท  คุณสมบัติเฉพาะ  ป.เอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบัญชี บริหารธุรกิจ การจัดการ หรือคณิตศาสตร์และสถิติ เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.bb.go.th หรือ https://bb.job.thai.com ภายในวันที่ 19-23 ธ.ค.59   คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

1 2