ธอส.รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งวิศวกรโยธาและสถาปนิก วุฒิป.ตรีขึ้นไป ประสบการณ์1ปี สมัครออนไลน์16-25ม.ค.62

Advertisement     ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติทั่วไป • มีสัญชาติไทย • อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี • เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ • ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง • ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี • ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว • ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ • ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี ตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่รับสมัคร วิศวกร (โยธา) (เกรด 5-8) ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา จำนวน 1 อัตรา 1.คุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา หรือเทียบเท่า 2.อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) 3.มีประสบการณ์การทำงาน ไม่น้อยกว่า […]

ธอส.รับสมัครบุคคลภายนอกสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สมัครออนไลน์บัดนี้-7พ.ย.61

    ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานปฏิบัติงานในฝ่ายบริหารความเสี่ยง ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครดังต่อไปนี้ คุณสมบัติทั่วไป มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี ตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่รับสมัคร พนักงานวิเคราะห์ความเสี่ยงอาวุโส(เกรด 6-8) ส่วนบริหารความเสี่ยงทางปฏิบัติการและระบบฝ่ายบริหารความเสี่ยงจำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์/บริหารธุรกิจ/บัญชี/การเงินการธนาคาร/สถิติ/เทคโนโลยีสารสนเทศ/วิทยาการคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อายุไม่เกิน  35  ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล และเชื่อมโยงข้อมูลในเชิงตรรกะ มีความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ในกระบวนการบริหารความเสี่ยง หรือตรวจสอบภายในของสถาบันการเงิน หรือธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 5 ปี สำหรับปริญญาตรี หรือไม่น้อยกว่า 3 ปี สำหรับปริญญาโท มีทักษะด้านการใช้โปรแกรม Microsoft Office […]