กรุงเทพฯ รับสมัครสอบบรรจุเป็นขรก.67อัตรา วุฒิ ปวช.-ป.ตรี บัดนี้-1มิ.ย.65

Advertisement Advertisement   สำนักคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2565 1. เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 15 อัตรา ปวช.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ปวท.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางการเกษตร หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ ทางธุรกิจเกษตร สาขาวิชา เทคโนโลยีภูมิทัศน์ หรือสาขาวิชาพืชศาสตร์ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 2. เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 5 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางการอนามัย ทางผู้ช่วยพยาบาล ทางการสาธารณสุข หรือทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อ จากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือไม่น้อยกว่า1 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ […]

สำนักการแพทย์ กทม.รับสมัครบรรจุ ขรก.77อัตรา 28มิ.ย.- 6ก.ค.64

  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2/2564 1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน จำนวน 9 อัตรา 2. ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 33 อัตรา 3.ตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา 4. ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา 5. ตำแหน่งนักวิชาการเวชสถิติปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา 6. ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา 7.ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา 8. ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 7 อัตรา 9. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 22 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกให้สมัครด้วยตนเองที่สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร อาคารสำนักการแพทย์ ชั้น 4 […]