องค์การป่าไม้ รับสมัครพนักงาน39อัตรา วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี บัดนี้-21มิ.ย.65

Advertisement Advertisement   องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง 39 อัตรา หน่วยงาน ตำแหน่ง และจำนวนอัตราที่รับสมัคร 1.1 สำนักบริหารกลาง พนักงานสัญญาจ้าง งานการประชุม 1 อัตรา ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการ, สาขาวิชาเลขานุการ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พนักงานสัญญาจ้าง งานสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ 1 อัตรา ป.ตรี นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ป.ตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 1.2 สำนักบัญชีและการเงิน พนักงานสัญญาจ้าง งานบัญชีภาคเหนือบน 1 อัตรา ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ป.ตรี บัญชีบัณฑิต (การบัญชี) พนักงานสัญญาจ้าง งานบัญชีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 อัตรา ป.ตรี […]