มทบ.24 รับสมัครสอบบรรจุนายสิบ-พลอาสา บัดนี้-23พ.ค.65

Advertisement Advertisement   มณฑลทหารบกที่ 24 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 พฤษภาคม 2565 ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ นายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) : พลขับรถ แหล่งรวมรถ สำนักงานขนส่ง มณฑลทหารบกที่ 24 (รับสมัครจากพนักงานราชการ สังกัด กองทัพบก) 1 อัตรา พลทหารประจำการ (อัตรา พลอาสาสมัคร) :พลดุริยางค์ หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ 24 จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง พลขับรถ แหล่งรวมรถ สำนักงานขนส่ง มณฑลทหารบกที่ 24 (ข้อ 1.1.1) Advertisement เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ความสูง 160 ซ.ม.ขึ้นไป อายุ 22 ปีบริบูรณ์ ไม่เกิน […]

กรมการทหารช่าง รับสมัครสอบบรรจุนายสิบ10อัตรา บัดนี้-10พ.ค.65

  กรมการทหารช่าง รับสมัครทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-10 พฤษภาคม 2565 กรมการทหารช่าง รับสมัครทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (โควตาประจำปี) ตำแหน่งสายงานที่เปิดรับสมัคร ดังนี้ 1. ตำแหน่ง เสมียน (อจย.) 6 อัตรา 2. ตำแหน่ง นายสิบการประปา 1 อัตรา 3. ตำแหน่ง พลขับรถ 3 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 2.2.1 ผู้สมัครตำแหน่ง เสมียน ตามข้อ 1.1 เป็นทหารกองหนุนประเภท 1 มีความรู้ ไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ตามแผนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และมี ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 2.2.2 ผู้สมัครตำแหน่ง นายสิบการประปา ตามข้อ 1.2 เป็นทหารกองหนุน ประเภท 1 […]

กองพลทหารราบที่11 รับสมัครสอบบรรจุเป็นนายสิบ47อัตรา บัดนี้-22เม.ย.65

  กองพลทหารราบที่ 11 รับสมัครสอบและคัดเลือกเข้ารับราชการ 47 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-22 เมษายน 2565 กองพลทหารราบที่ 11 รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน อัตราสิบเอก (ชาย) ตำแหน่งที่รับสมัคร 1.1 ตำแหน่ง พลขับรถ 20 อัตรา 1.2 ตำแหน่ง ทั่วไป (เสมียน, นายสิบส่งกำลัง, พลสูทกรรม) 17 อัตรา 1.3 ตำแหน่ง ช่างยานยนต์ล้อ 7 อัตรา 1.4 ตำแหน่ง ช่างวิทยุ, พลสลับสาย 3 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 3.1) ตำแหน่ง พลขับรถ 3.1.1 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6) หรือเทียบเท่า (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ) (ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร) 3.1.2 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมตอนต้น (มัธยมศึกษาปีที่ 3), […]

ศูนย์การทหารราบ รับสมัครสอบบรรจุเป็นนายสิบ 25-29เม.ย.65

  ศูนย์การทหารราบ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25-29 เมษายน 2565 ศูนย์การทหารราบ รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน บรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.), พนักงานราชการ (ชาย) เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) และ บรรจุพลทหารประจำการ (อัตรา พลอาสาสมัคร) ประจำปีงบประมาณ 2565 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1.1 โควตาบรรจุบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจำปีงบประมาณ 2565 1.1.1 ตำแหน่ง เสมียน (ชกท.710) รร.ร.ศร. (อัตรา ส.อ.) เหล่า ร. 1 อัตรา 1.1.2 ตำแหน่ง พลขับรถ (ชกท.640) ศร.พัน.2 (อัตรา ส.อ.) เหล่า ร. 2 อัตรา […]

กรมการเงินทหารบก รับสมัครสอบบรรจุนายสิบ(ชาย/หญิง)20อัตรา

  กรมการเงินทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2565 นายทหารประทวนชาย 12 อัตรา นายทหารประทวนหญิง 8 อัตรา คุณสมบัติทั่วไปทั้ง บุคคลชาย/หญิง เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทพาณิชยกรรม สาขาบัญชี หรือสาขาอื่น ๆ (ต้องศึกษาวิชาบัญชีอย่างน้อย 9 หน่วยกิต) ที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง และวุฒิที่รับสมัคร ใช้วุฒิ ปวช. เท่านั้น มีสัญชาติไทยโดยการเกิด เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ https://findept.thaijobjob.com/ ตั้งแต่ วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 00.00 นาฬิกา ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 22.00 นาฬิกา (ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้น วันหยุดราชการ) คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมการเงินทหารบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน […]

กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก รับสมัครสอบบรรจุนายสิบ ตำแหน่งพลขับ

  กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก รับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ ตำแหน่งพลขับ โรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2565 กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก การรับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจำปีงบประมาณ 2565 ตำแหน่ง พลขับ โรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก รับเงินเดือน ระดับ ป.1 ชั้น 13.5 (8,610.-บาท) คุณสมบัติทั่วไป 1.1 เคยเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ (ทุกเหล่าทัพ) จนครบกำหนดและได้ปลดเป็น ทหารกองหนุนประเภทที่ 1 เรียบร้อยแล้ว หรือสำเร็จการฝึกวิชาทหารตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (ชาย) 1.2 มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสูงสุด และมีทัศนคติที่ดีต่อกองทัพบก รวมทั้งยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 1.3 สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป สำหรับผู้ที่มี คุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้วจะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิ ที่ตนมีอยู่ไม่ได้ 1.4 ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายพิการ ทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถรับราชการทหารได้ ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร […]

กอ.รมน.รับสมัครสอบบรรจุนายสิบ ตำแหน่งเสมียน บัดนี้-7มี.ค.65

    สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 มีนาคม 2565 สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2565 ตำแหน่งเสมียน (ชกท. 710) สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก 3 อัตรา คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบคัดเลือก 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป สำหรับผู้ที่มี คุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้ว จะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิบรรจุ ตามคุณวุฒิที่ตนเองมีอยู่ไม่ได้ 2. เป็นทหารกองหนุน หรือบุคคลพลเรือน (ชาย) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และ ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับตามปี พ.ศ.) ทั้งนี้ งดรับสมัครนายสิบกองหนุน ที่มียศ จ่าสิบตรี ถึง จ่าสิบเอก กลับเข้ารับราชการในกองทัพบก และงดรับผู้สมัครบุคคลพลเรือนชายที่เกิดในปี พ.ศ. 2544 […]

กองบัญชาการช่วยรบที่4 รับสอบบรรจุนายสิบ บัดนี้-29มี.ค.65

  กองบัญชาการช่วยรบที่ 4 รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 29 มีนาคม 2565 1. ตำแหน่งที่รับสมัคร พลขับ 1 อัตรา พลขับรถ 1 อัตรา เสมียนส่งกำลัง 1 อัตรา นายสิบส่งกำลัง 1 อัตรา นายสิบธุรการและกำลังพล 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่ง พลขับ และ พลขับรถ เป็นทหารกองหนุน มีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี บริบูรณ์ และอายุไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป ผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการแล้ว ผลการตรวจเลือกจะต้องระบุเป็นคน (จำพวกที่ 1) และต้องมีความสูง […]

กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครสอบบรรจุ2,500อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช.

  กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก จำนวน 2,500 อัตรา กลุ่มที่ 1 บุคคลพลเรือน จำนวน 500 นาย 1.สอบคัดเลือก 375 นาย 2.กลุ่มเป้าหมาย 6 กลุ่ม 125 นาย – กลุ่มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 35 นาย – กลุ่มโรงเรียนในโครงการถิ่นทุรกันดารฯ 35 นาย – กลุ่มโรงเรียนที่ได้รับการประกาศให้เป็นสำนักงานพิเศษ 15 นาย – กลุ่มนักเรียนที่อยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ 5 นาย – บุตรกำลังพล ทบ. 30 นาย – กลุ่มผู้ที่มีความสามารถพิเศษ 5 นาย กลุ่มที่ 2 ทหารกองประจำการ 2,000 นาย 1.กลุ่มโควตาหน่วยที่มีการพัฒนาขีดความสามารถไว้แล้ว 150 นาย 2.กลุ่มทหารกองเกินที่ร้องขอกองประจำการ 555 […]

1 2