กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครสอบบรรจุเป็นนายสิบ 25-29เม.ย.65

Advertisement Advertisement   กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2565 ประเภทบุคคลที่จะรับสมัคร บุคคลพลเรือนชาย ทหารกองหนุน ได้แก่ทหารกองประจำการที่ปลดประจำการแล้ว และผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 – 5 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร เสมียน 1 อัตรา เสมียนบัญชีคุม 1 อัตรา  พลขับรถ 1 อัตรา (เฉพาะทหารกองหนุน) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่ง เสมียน และเสมียนบัญชีคุม วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป ตามแผน การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ต้องมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ สามารถพิมพ์ดีด และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี ตำแหน่ง พลขับรถ Advertisement วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป ตามแผน การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครเฉพาะทหารกองหนุน รวมทั้งทหารกองประจำการในสังกัดกองทัพบก ที่สมัครใจขอเลื่อนกำหนดเวลาปลดจากกองประจำการ ประจำปี 2563 ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี […]

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รับสมัครสอบบรรจุนายสิบเสมียน(ชาย-หญิง)

  วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุ เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2565 ตำแหน่ง เสมียน (อัตรา สิบเอก) เหล่าแพทย์ 1 อัตรา มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่รับสมัคร รับสมัครทั้งเพศชายและเพศหญิง สำหรับเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 (รด.ปี 3) ขึ้นไป และไม่รับสมัครผู้ที่ได้รับการ ผ่อนผันการตรวจเลือกทุกกรณี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป (สำหรับผู้ที่มี คุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้ว จะใช้คุณวุฒิที่สูงกว่ามาเรียกร้องสิทธิ์ตามคุณวุฒิที่มีอยู่มิได้) ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 เข็ม รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 ในเวลาราชการ (08.30 – 16.30 นาฬิกา) ณ […]

กรมการเงินทหารบก รับสมัครสอบบรรจุนายสิบ(ชาย/หญิง)20อัตรา

  กรมการเงินทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2565 นายทหารประทวนชาย 12 อัตรา นายทหารประทวนหญิง 8 อัตรา คุณสมบัติทั่วไปทั้ง บุคคลชาย/หญิง เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทพาณิชยกรรม สาขาบัญชี หรือสาขาอื่น ๆ (ต้องศึกษาวิชาบัญชีอย่างน้อย 9 หน่วยกิต) ที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง และวุฒิที่รับสมัคร ใช้วุฒิ ปวช. เท่านั้น มีสัญชาติไทยโดยการเกิด เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ https://findept.thaijobjob.com/ ตั้งแต่ วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 00.00 นาฬิกา ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 22.00 นาฬิกา (ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้น วันหยุดราชการ) คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมการเงินทหารบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน […]

ราบ3 รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 21อัตรา

        กองพลทหารราบที่ 3 รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจำปีงบประมาณ 2565 พลขับรถ, พลขับรถช่างโยธาสนาม และพลขับรถน้ำมัน 9 อัตรา ตำแหน่ง ทั่วไป 8 อัตรา (เสมียนพิมพ์ดีด, เสมียนรหัส, เสมียนกำลังพล, เสมียนส่งกำลัง,เสมียนธุรการและกำลังพล, ผช.นายสิบส่งกำลัง และนายสิบกำลังพล) พลสูทกรรม 1 อัตรา ช่างยานยนต์ล้อ 2 อัตรา ช่างวิทยุ 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ ตำแหน่ง พลขับรถ, พลขับรถช่างโยธาสนาม และพลขับรถน้ำมัน เป็นทหารกองหนุน หรือเป็นผู้สำเร็จนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 – 5 อายุ 22 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 30 ปี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น […]

มทบ.41 รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ7อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช.

  มณฑลทหารบกที่ 41 รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนบรรจุเข้ารับราชการ 7 อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช.(อ่านรายละเอียดสาขาวิชาในเอกสารประกาศฉบับเต็ม) 1. นายสิบการประปา (ชกท.526) แผนกยุทธโยธา มณฑลทหารบกที่ 41 (อัตรา สิบเอก) 1 อัตรา 2. พลขับรถ (ชกท.640) แหล่งรวมรถ สำนักงานขนส่ง มณฑลทหารบกที่ 41 (อัตรา สิบเอก) 1 อัตรา 3. พลสารวัตร (ชกท.951) หมู่ทหารสารวัตร หมวดทหารสารวัตร กองร้อย ทหารสารวัตร กองพันทหารสารวัตรที่ 41 (อัตรา พลอาสาสมัคร) จำนวน 3 อัตรา 4. ผู้คุม (ชกท.952) กองเรือนจำ มณฑลทหารบกที่ 41 ( อัตรา พลอาสาสมัคร) 1 อัตรา 5. […]

กองบัญชาการช่วยรบที่2 รับสมัครสอบบรรจุนายสิบ 6อัตรา

  กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน บรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2565 (อัตราสิบเอก) เสมียน (ชกท.710) 2 อัตรา นายสิบคลัง (ชกท.551) 1 อัตรา พลขับรถ (ชกท.640) 2 อัตรา พนักงานวิทยุ (ชกท.o50) 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง กลุ่มเสมียน ได้แก่ตำแหน่ง เสมียน, นายสินคลัง และพนักงานวิทยุ มีอายุตั้งแต่ 18 ปี และไม่เกิน 30 ปี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป สามารถพิมพ์เอกสารตาม ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2563 และมีความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ตำแหน่ง พลขับรถ มีอายุตั้งแต่ 22 ปี และไม่เกิน 30 ปี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น […]

กองพลทหารราบที่ 6 รับสมัครเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน

  กองพลทหารราบที่ 6 รับสมัครทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2565 กองพลทหารราบที่ 6 เปิดรับสมัครทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 9 อัตรา 1. พลขับรถ 4 อัตรา 2. เสมียน 4 อัตรา 3. นายสิบชิ้นส่วนสายสรรพาวุธ 1 อัตรา คุณสมบัติของผู้สมัครฯ ผู้สมัครตำแหน่ง พลขับรถ และนายสิบชิ้นส่วนสายสรรพวุธ ต้องมีความรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ เทียบเท่าขึ้นไป เป็นทหารกองหนุนหรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 – 5 มีอายุตั้งแต่ 22 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 30 ปี (นับถึง ก.ย.65 และ […]

กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครสอบบรรจุ2,500อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช.

  กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก จำนวน 2,500 อัตรา กลุ่มที่ 1 บุคคลพลเรือน จำนวน 500 นาย 1.สอบคัดเลือก 375 นาย 2.กลุ่มเป้าหมาย 6 กลุ่ม 125 นาย – กลุ่มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 35 นาย – กลุ่มโรงเรียนในโครงการถิ่นทุรกันดารฯ 35 นาย – กลุ่มโรงเรียนที่ได้รับการประกาศให้เป็นสำนักงานพิเศษ 15 นาย – กลุ่มนักเรียนที่อยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ 5 นาย – บุตรกำลังพล ทบ. 30 นาย – กลุ่มผู้ที่มีความสามารถพิเศษ 5 นาย กลุ่มที่ 2 ทหารกองประจำการ 2,000 นาย 1.กลุ่มโควตาหน่วยที่มีการพัฒนาขีดความสามารถไว้แล้ว 150 นาย 2.กลุ่มทหารกองเกินที่ร้องขอกองประจำการ 555 […]

กรมยุทธโยธาทหารบก รับสมัครนายสิบ ช่างเขียนแบบ วุฒิ ปวช.บัดนี้-28พ.ค.64

  กรมยุทธโยธาทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2564 ตำแหน่ง ช่างเขียนแบบ 1 อัตรา วุฒิ ปวช. สมัครได้ที่ แผนกกำลังพล กองแผนและโครงการ กรมยุทธาทหารบก เลขที่ 2254 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร (การแต่งกายชุดสุภาพ) บัดนี้-28 พ.ค.64 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 4
error: