โรงเรียนนายเรืออากาศฯ รับสมัครนักเรียนเตรียมทหาร2567 บัดนี้-29ก.พ.67

Advertisement Advertisement   ประกาศคณะอนุกรรมการรับสมัคร สอบวิชาการและสอบพลศึกษา รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ประจําปีการศึกษา 2567 กองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของ กองทัพอากาศ) ประจําปีการศึกษา 2567 มีสาระสําคัญดังต่อไปนี้ คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.1 สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า (ต้องมีหนังสือเทียบวุฒิการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ) สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ต้องเป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาปีที่ 3 เท่านั้น 1.2 อายุไม่ต่ํากว่า 16 ปี และไม่เกิน 18 ปี ในปีที่จะเข้ารับการศึกษาเป็นนักเรียน เตรียมทหาร การนับอายุให้นับตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (ผู้ที่เกิด พ.ศ.2549 – 2551) Advertisement 1.3 มีสัญชาติไทยโดยการเกิด และบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดา เป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้ 1.4 มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง […]

กองพันจู่โจมรักษาพระองค์ รับสมัครทหารกองประจำการ109นาย 1-10ต.ค.65

  กองพันจู่โจมรักษาพระองค์ รับสมัครทหารกองประจำการ 109 นาย คุณสมบัติผู้เข้ารับสมัคร 1. ผู้สมัคร บิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด 2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6) 3. ไม่เป็นสมณเพศ ไม่เป็นนักบวชหรือนักพรตในศาสนาอื่น ๆ 4. เป็นทหารกองเกิน ซึ่งมีอายุระหว่าง 18-25 ปีบริบูรณ์ ( เกิด พ.ศ. 2540 – 2547) 5. ไม่รับผู้จบ รต. ปี 3 ขึ้นไป และทหารกองหนุน 6. สายตาไม่เอียง และไม่บอดสี หรือไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร มีส่วนสูง 160 ซม. ขึ้นไป 7. ไม่เป็นผู้ซึ่งอยู่ระหว่างตกเป็นผู้ต้องหา หรือจำเลยในคดีอาญา, ไม่เป็นผู้ซึ่งเคยถูกพิพากษาถึงที่สุด ให้ลงโทษจำคุก (เว้นเป็นความผิดลักษณะลุหุโทษ หรือความผิดซึ่งกระทำโดยความประมาท ) 8. […]

กรมยุทธโยธาทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวส. บัดนี้-29เม.ย.65

  กรมยุทธโยธาทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุน (ชาย/หญิง) เพื่อสอบคัดเลือก เข้าเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ช่างเขียนแบบ กลุ่มงานเทคนิค 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท กับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท) เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันประกาศ รับสมัครวันแรก) วุฒิ ปวช./ปวส.หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานเขียนแบบ และงานสถาปัตยกรรม ช่างโยธา กลุ่มงานเทคนิค 3 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท กับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท) เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันประกาศ รับสมัครวันแรก) วุฒิ ปวช.ในสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง (ช่างไฟฟ้า, ช่างอุตสาหกรรม, ช่างก่อสร้าง, […]

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ รับสมัครสอบบรรจุนายสิบ71อัตรา

  หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน 71 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 3.1 กลุ่มที่ 1 กลุ่มตำแหน่งงานด้านธุรการ 3.1.1 เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (ผู้ที่ผ่านการเป็นทหารกองประจำการ โดยอยู่ ในกองประจำการจนครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุน (ทหารกองประจำการที่จะครบกำหนดปลดจาก กองประจำการใน 1 พฤษภาคม 2565 สามารถสมัครสอบคัดเลือกได้) หรือผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารตั้งแต่ ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไปและได้ขึ้นทะเบียนกองประจำการแล้ว (มีเอกสารหนังสือแสดงวิทยฐานะ หรือ สด.8)) หรือเป็นบุคคลพลเรือน 3.1.2 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ (ไม่รับสมัครผู้ที่อยู่ระหว่างรอผลการศึกษา) หากตรวจพบในภายหลังว่า สำเร็จการศึกษาหลังวันสมัคร หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจะถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนในการสมัคร และจะไม่พิจารณาคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการตามประกาศนี้ 3.1.3 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม 2547 – 31 ธันวาคม 2537) […]

รพ.ค่ายกาวิละ รับสมัครสอบบรรจุนายสิบช่างไฟฟ้า-ประปา บัดนี้-21มี.ค.65

  โรงพยาบาลค่ายกาวิละ รับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ เป็นนายทหารชั้นประทวน (อัตราสิบเอก) ตำแหน่งช่างไฟฟ้า-ประปา 1 อัตรา  ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ปวช.ประเภทอุตสาหกรรม สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง, ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และช่างไฟฟ้าโรงงาน มีความสูงตั้งแต่ 160 เซนติเมตรขึ้นไป เป็นทหารกองหนุนประเภท 1 หรือสำเร็จการศึกษานักศึกษาวิชาทหาร (รด.ปี 3) ขึ้นไป เป็นชายมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ในการนับอายุให้นับ ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร รับสมัคร บัดนี้-21มี.ค.65 ณ กองบังคับการ โรงพยาบาลค่ายกาวิละ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในเวลาราชการ (ตั้งแต่เวลา 09.00-11.30 นาฬิกา และ 13.00-16.30 นาฬิกา) ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองบังคับการโรงพยาบาลค่ายกาวิละ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5324 5784 ต่อ 128 ในเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมสวัสดิการทหารบก รับสมัครสอบบรรจุนายสิบ บัดนี้-18มี.ค.65

  กรมสวัสดิการทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุนเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2565 พลขับ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับตามปี พุทธศักราช 2565 – ปีพุทธศักราชที่เกิด) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า วุฒิ ม.3 ตามหลักสูตรของ กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า สามารถขับรถยนต์ได้ดี มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลหรือสาธารณะจาก กรมการขนส่งทางบก และมีความรู้เรื่องการปรนนิบัติบำรุงยานพาหนะเบื้องต้น เสมียน สำเร็จการศึกษาวุฒิ ปวช. สายพณิชยกรรมทุกสาขา (ต้องศึกษาวิชาบัญชีอย่างน้อย 9 หน่วยกิต) กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง เปิดรับสมัคร บัดนี้-18มี.ค.65 ณ แผนกกำลังพลกองแผนและโครงการ กรมสวัสดิการทหารบก ถนนเทอดดำริห์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร. 02-278-1533 ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กองบัญชาการช่วยรบที่4 รับสอบบรรจุนายสิบ บัดนี้-29มี.ค.65

  กองบัญชาการช่วยรบที่ 4 รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 29 มีนาคม 2565 1. ตำแหน่งที่รับสมัคร พลขับ 1 อัตรา พลขับรถ 1 อัตรา เสมียนส่งกำลัง 1 อัตรา นายสิบส่งกำลัง 1 อัตรา นายสิบธุรการและกำลังพล 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่ง พลขับ และ พลขับรถ เป็นทหารกองหนุน มีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี บริบูรณ์ และอายุไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป ผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการแล้ว ผลการตรวจเลือกจะต้องระบุเป็นคน (จำพวกที่ 1) และต้องมีความสูง […]

ราบ3 รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 21อัตรา

        กองพลทหารราบที่ 3 รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจำปีงบประมาณ 2565 พลขับรถ, พลขับรถช่างโยธาสนาม และพลขับรถน้ำมัน 9 อัตรา ตำแหน่ง ทั่วไป 8 อัตรา (เสมียนพิมพ์ดีด, เสมียนรหัส, เสมียนกำลังพล, เสมียนส่งกำลัง,เสมียนธุรการและกำลังพล, ผช.นายสิบส่งกำลัง และนายสิบกำลังพล) พลสูทกรรม 1 อัตรา ช่างยานยนต์ล้อ 2 อัตรา ช่างวิทยุ 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ ตำแหน่ง พลขับรถ, พลขับรถช่างโยธาสนาม และพลขับรถน้ำมัน เป็นทหารกองหนุน หรือเป็นผู้สำเร็จนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 – 5 อายุ 22 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 30 ปี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น […]

ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร รับสมัครสอบบรรจุนายสิบ

  ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2565 ตำแหน่ง เสมียน (หมายเลขชำนาญการทหาร 710) 2 อัตรา ผู้สมัครต้องสำเร็จวุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้วจะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้น มาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้ รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2565ตั้งแต่เวลา 09.00 นาฬิกา ถึง 13.00 นาฬิกา ณ กองกำลังพล ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

มทบ.44 ชุมพร รับสมัครสอบบรรจุเป็นพลอาสาสมัคร บัดนี้-8ก.พ.65

  มณฑลทหารบกที่ 44 รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ 3 อัตรา 1. ตำแหน่ง พลสารวัตร หมวดสารวัตรทหาร กองร้อยทหารสารวัตร มณฑลทหารบกที่ 44 (อัตรา พลอาสาสมัคร) 2 อัตรา 2. ตำแหน่ง พลดุริยางค์ หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ 44 (อัตรา พลอาสาสมัคร) 1 อัตรา คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร เป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการทหารกองประจำการจนครบกำหนด และปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว หรือผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป โดยได้ขึ้นทะเบียน นำปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2547) และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (เกิดปี พ.ศ. 2535) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำวุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่าเป็นอย่างต่ำ สำหรับผู้ที่ มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้วจะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิ ที่ตนมีอยู่ไม่ได้ […]

1 2 3
error: