กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก รับสมัครสอบบรรจุนายสิบเสมียน(ชาย/หญิง) บัดนี้-18มี.ค.65

Advertisement Advertisement   กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก การรับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุทหารกองหนุน บุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง) เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจำปีงบประมาณ 2565 เสมียน โรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก 1 อัตรา รับเงินเดือน ระดับ ป.1 ชั้น 13.5 (8,610.-บาท) Advertisement บุคคลพลเรือนชาย/ทหารกองหนุนประเภทที่ 1 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 30 ปี (เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2535 ถึง พ.ศ. 2547) มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร โดยต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอก 76/79 ซม. บุคคลพลเรือนหญิง ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ อายุระหว่าง 18 ปี ถึง 30 ปี […]

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รับสมัครสอบบรรจุนายสิบเสมียน(ชาย-หญิง)

  วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุ เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2565 ตำแหน่ง เสมียน (อัตรา สิบเอก) เหล่าแพทย์ 1 อัตรา มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่รับสมัคร รับสมัครทั้งเพศชายและเพศหญิง สำหรับเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 (รด.ปี 3) ขึ้นไป และไม่รับสมัครผู้ที่ได้รับการ ผ่อนผันการตรวจเลือกทุกกรณี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป (สำหรับผู้ที่มี คุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้ว จะใช้คุณวุฒิที่สูงกว่ามาเรียกร้องสิทธิ์ตามคุณวุฒิที่มีอยู่มิได้) ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 เข็ม รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 ในเวลาราชการ (08.30 – 16.30 นาฬิกา) ณ […]

กรมการเงินทหารบก รับสมัครสอบบรรจุนายสิบ(ชาย/หญิง)20อัตรา

  กรมการเงินทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2565 นายทหารประทวนชาย 12 อัตรา นายทหารประทวนหญิง 8 อัตรา คุณสมบัติทั่วไปทั้ง บุคคลชาย/หญิง เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทพาณิชยกรรม สาขาบัญชี หรือสาขาอื่น ๆ (ต้องศึกษาวิชาบัญชีอย่างน้อย 9 หน่วยกิต) ที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง และวุฒิที่รับสมัคร ใช้วุฒิ ปวช. เท่านั้น มีสัญชาติไทยโดยการเกิด เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ https://findept.thaijobjob.com/ ตั้งแต่ วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 00.00 นาฬิกา ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 22.00 นาฬิกา (ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้น วันหยุดราชการ) คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมการเงินทหารบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน […]

1 2 3