เปิดรับสมัครเรียน !! ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2557 ไว้ใช้สอบครู

Advertisement เปิดรับสมัครเรียน !! ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กําหนดเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาวิชาชีพครู ภาคพิเศษประจําภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ คุณสมบัติของผู้สมัคร 1) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง 2) ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน โดยมีสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน และได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ก่อนวันที่ 19 กันยายน 2556 3) เป็นผู้มีรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สังกัดต่างๆ ส่งให้คุรุสภา จำนวนที่รับ วัน เวลา และสถานที่เรียน สาขาที่รับคือ วิชาชีพครูจำนวน 30 คน ประเภท ภาคพิเศษ ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร จำนวน 35,000 บาท วันเวลาที่เรียน : เสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่เรียน : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี […]