ธ.ก.ส.รับสมัครบุคคลภายนอกสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สมัครออนไลน์บัดนี้-21พ.ย.61

    ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงาน ประจำสำนักบริหารข้อมูลเพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ ประจำปี 2561 1. ผู้บริหารทีม ระดับ 10 จำนวน 1 อัตรา อายุไม่เกิน 45 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด้านวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ สถิติ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง (ภายในวันที่ปิดรับสมัคร) มีประสบการณ์การเตรียมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล หรือวิเคราะห์ธุรกิจไม่น้อยกว่า 5 ปี หากมีประสบการณ์ในธุรกิจธนาคารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีความสามารถในการบริหารทีมงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ และความสามารถในการประสานงาน มีทัศนคติที่ดี เอาใจใส่ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน สามารถประสานงานกับส่วนงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกธนาคาร มีความสามารถทำงานในรูปแบบโครงการ และทำงานเป็นทีม กล้าแสดงความคิดเห็น หากมีผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 หรือมีผลคะแนนทดสอบ TOEFL (แบบ […]

ธ.ก.ส.รับสมัครบุคคลภายนอกบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี/ป.โท+มีประสบการณ์+TOEIC500 สมัครออนไลน์6-30พ.ย.61

    ธ.ก.ส. รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร ปฏิบัติงานประจำสำนักพัฒนาระบบคุณภาพและกระบวนการ 1. ผู้ชำนาญการ(นักวิชาการระบบงานคุณภาพ) 10 ประจำสำนักพัฒนาระบบคุณภาพและกระบวนการ จำนวน 2 อัตรา อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน การเงินการธนาคาร จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 7 ปี และมีประสบการณ์เกี่ยวกับเกณฑ์ และวิธีการประเมินในระบบประเมินคุณภาพ (SEPA) หรือระบบประเมินคุณภาพอื่น เช่น, TQA หรือ PMQA ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร มีความรู้ ความเชี่ยวชาญการวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ ระบบการเงินการ ธนาคาร การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ การติดตามประเมินผล มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดยมีผลการทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 หรือ เทียบเท่าโดยใช้ผลทดสอบ TOEFL […]

ธ.ก.ส. รับสมัครบุคคลภายนอกสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สมัครออนไลน์5-23พ.ย.61

    ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานประจำสำนักเงินฝากเพื่อสงเคราะห์ชีวิต ปีบัญชี 2561 1. พนักงานสำนักเงินฝากเพื่อสงเคราะห์ชีวิต ระดับ 10 จำนวน 1 อัตรา – เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี – สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย การประกันภัย สถิติประยุกต์ สถิติและการประกันภัย วิทยาการประกันภัย และบริหารความเสี่ยง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง – ต้องมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 7 ปี และมีประสบการณ์ด้านการคำนวณเบี้ยประกัน และออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัย การคำนวณมูลค่าและประเมินความเพียงพอเงินสำรองประกันภัย ตลอดจนวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการประกันภัย รวมระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี – หากมีใบอนุญาตจากนายทะเบียนให้ดำเนินงานทางคณิตศาสตร์ประกันภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ – มีความสามารถบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีความสามารถในการประสานงาน มีทัศนคติที่ดี เอาใจใส่รับผิดชอบงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก – สามารถใช้โปรแกรม […]