ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานฝ่ายการบัญชี วุฒิ ป.โท ประสบการณ์สอบบัญชี7ปี สมัครออนไลน์บัดนี้-4ก.พ.62

Advertisement     ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายการบัญชี คุณสมบัติทั่วไป มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ  หรือไม่เป็นโรคเรื้อน  วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  โรคยาเสพติดให้โทษ  หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี ตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่รับสมัคร   ผู้ช่วยหัวหน้าส่วน จำนวน 3 อัตรา ฝ่ายการบัญชี คุณวุฒิปริญญาโท ทุกสาขา (จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี) อายุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) มีประสบการณ์ทำงานทางด้านบัญชี หรือด้านสอบบัญชีไม่น้อยกว่า 7 ปี มีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับดี สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) หากมีประสบการณ์บริหารงานโครงการ เป็นหัวหน้าทีมงานโครงการ หรือมีความรู้ระบบงานบัญชีธนาคาร […]