คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครผู้ช่วยช่างทั่วไป วุฒิ ปวช. บัดนี้-31ก.ค.67

Advertisement Advertisement   ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป (พลาธิการ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม) 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : 9,400 บาท (+ค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : – เพศชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น) – อายุ 20 – 35 ปีบริบูรณ์ สัญชาติไทย – คุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้า สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเครื่องกล สาขาช่างยนต์ สาขาช่างก่อสร้าง และสาขาช่างเชื่อม – มีประสบการณ์งานด้านไฟฟ้าหรืองานซ่อมบำรุง อย่างน้อย 1 ปี Advertisement – มีความรู้ ความเข้าใจ ในกฎระเบียบด้านความปลอดภัย – มีความรู้พื้นฐานในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word และ Microsoft Excel ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก […]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา วุฒิ ป.เอก บัดนี้-30ก.ย.67

  ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : อัตราที่ 1 – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก – มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ระดับภาคีสถาปนิก ขึ้นไป และมีประสบการณ์วิชาชีพ – ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณวุฒิปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรม สถ.บ. (5 ปี) หรือ วท.บ. (สถาปัตยกรรม 4 ปี) อัตราที่2 – สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท – มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ระดับภาคีสถาปนิก ขึ้นไป และมีประสบการณ์วิชาชีพอย่างน้อย 5 ปี ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ ที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ หรือ สามารถ ดาวน์โหลด “แบบฟอร์มใบสมัคร” ที่เว็บไซต์ http://arch.ku.ac.th หรือ http://www.person.ku.ac.th และยื่น ใบสมัคร ได้ที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ สํานักงานเลขานุการ ชั้น 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ […]

กรมเจ้าท่า(ส่วนกลาง) รับสมัครพนักงานราชการ20อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี

  กรมเจ้าท่า รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) 1. กะลาสี 1 อัตรา (สังกัด สำนักฟัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ) วุฒิ ม.3/ม.6 และมีความสามารถในการว่ายน้ำ 2. ช่างเครื่องเรือ 4 อัตรา (สังกัด สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ, สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี) 1) ได้รับประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นสอง หรือ ประกาศนียปัตรลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกลของเรือเดินทะเล หรือ ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกล (กรณีเรือกลเดินทะเลระหว่างประเทศ) และ 2) มีประสบการณ์เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และ 3) มีความสามารถในการว่ายน้ำ 3. ฝรั่งช่างกล 1 อัตรา (สังกัด ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี) 1) ได้รับประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกล ของเรือเดินทะเล หรือ ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญลูกเรือชำนาญงานฝ่ายช่างกล (กรณีเรือกล เดินทะเลระหว่างประเทศ) และ 2) มีประสบการณ์ซ่อมบำรุงเครื่องยนต์หรือเครื่องจักรกลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีความสามารถในการว่ายน้ำ […]

สำนักงาน ก.พ.ร. รับสมัครคัดเลือกโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ 50 อัตรา วุฒิ ป.โท/ป.เอก บัดนี้ -16ส.ค.67

  ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. การรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการ เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 17 1. โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ 50 อัตรา (1) เป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง และมีอายุไม่เกิน (ต้องเป็นผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2537 เป็นต้นไป) หรือ 30 ปีบริบูรณ์ ในวันปิดรับสมัคร (2) เป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง และมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ในวันปิดรับสมัคร (ต้องเป็นผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2532 เป็นต้นไป) หรือ (3) เป็นผู้ที่กําลังศึกษาตาม (1) หรือ (2) จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจ อนุมัติให้สําเร็จการศึกษาภายในวันก่อนวันทดสอบขั้นตอนที่ 3 (วันที่ 21 […]

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครคัดเลือก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ วุฒิ ป.ตรี 23ก.ค.-14ส.ค.67

  ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งซึ่งเป็นสาขาและระดับคุณวุฒิที่ขาดแคลน ครั้งที่ 5/2566  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 1 อัตรา ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,250 บาท 1. สมัครสอบทาง Internet ได้ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2567 จนถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2567 ที่เว็บไซต์กองทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เว็บไซต์ใหม่) https://hrmd.person.tu.ac.th/hrmd/index.php หัวข้อ “รับสมัครงาน” และเลือกห้วข้อ “ระบบสมัคร งาน” **ทั้งนี้ การสมัครสอบทาง Internet เฉพาะในวันที่14 สิงหาคม 2567 ให้ดำเนินการสมัครสอบได้ถึงเวลา 15.30 น. เท่านั้น** 2. ผู้สมัครจะต้องอ่านและทำความเข้าใจประกาศรับสมัครและข้อปฏิบัติทั้งหมดใน ครั้งนี้โดยละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์และจะต้องปฏิบัติตามทุกเรื่องที่ประกาศรับสมัครและข้อปฏิบัติกำหนดไว้ให้ ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา วุฒิ ม.3-ปวส 19ก.ค.-1ส.ค.67

  ประกาศกรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าบริการสถานีขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ในตําแหน่งนายช่างโยธา และพนักงานขับรถยนต์ 1. ตำแหน่งนายช่างโยธา 1 อัตรา (ศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังนี้ สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสํารวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,785 บาท 2. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จํานวน 2 อัตรา ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลาย (ม.6) และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ชนิด 5 ปี หรือชนิดตลอดชีพ หรือใบอนุญาต ขับรถยนต์สาธารณะ หรือใบอนุญาตขับรถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก อัตราค่าจ้าง เดือนละ 9,400 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ […]

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 15 อัตรา วุฒิ ปวช./ป.ตรี บัดนี้-22 ก.ค.67

  ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 15 อัตรา ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา ดังนี้ 1. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา อัตราเงินเดือน 16,500- 18,150 บาท 2. นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิจัย ทางการศึกษา สาขาวิชาวัดและประเมินผลทางการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หรือ สาขาวิชา เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา อัตราเงินเดือน 16,500- 18,150 บาท 3. นิติกร จำนวน 1 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ อัตราเงินเดือน 16,500- 18,150 บาท ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จํานวน 12 อัตรา ดังนี้ 2. […]

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 7 อัตรา วุฒิ ปวท./ปวส./ป.ตรี บัดนี้-6ส.ค.67

  ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 1.ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 2 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทาง อัตราค่าตอบแทน : 16,500 – 18,150 บาท 2.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาเศรษฐศาสตร์ อัตราค่าตอบแทน : 16,500 – 18,150 บาท 3.ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 2 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา อัตราค่าตอบแทน : 16,500 – 18,150 บาท 4.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 2 อัตรา เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา หรือได้รับวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาหรือ เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา หรือได้รับวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา […]

มธ.รับสมัครนักวิชาการคอมฯ เงินเดือน21,250(เพิ่มอีกเดือนละ750)

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งซึ่งเป็นสาขาและระดับคุณวุฒิที่ขาดแคลน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 21,250 บาท (เงินพอกตำแหน่งหายากเดือนละ 750 บาท) สังกัดกองทรัพยากรมนุษย์ ปฏิบัติงานได้ทั้งศูนย์ท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิต ผู้สมัครต้องได้รับ วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 23ก.ค.-14ส.ค.67 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมการจัดหางาน รับสมัครคนไทยไปทำงานมาเก๊า70อัตรา บัดนี้-9ส.ค.67

  กรมการจัดหางาน รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในเขตบริหารพิเศษมาเก๊า กับนายจ้างบริษัท Venetian Cotai Hotel Management Limited & Venetian Macau Limited จำนวน 70 อัตรา     รับสมัครผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ที่เว็บไซต์ https://toea.doe.go.th สามารถสมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 19 ก.ค. – 9 ส.ค. 2567 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน/ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครฉบับเต็ม คลิกที่นี่เพื่ออ่าน/ดาวน์โหลดวิธีการลงทะเบียน คลิกที่นี่เพื่ออ่าน/ดาวน์โหลดวิธีสมัคร

1 2 267
error: