สวรส.รับสมัครหัวหน้างานทรัพยากรมนุษย์ วุฒิ ป.โทขึ้นไป ประสบการณ์5ปี

Advertisement Advertisement Advertisement   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ วุฒิ ป.โทขึ้นไป ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์/อีเมล์ [email protected] บัดนี้-15ส.ค.65 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครสอบบรรจุ17อัตรา วุฒิ ม.3-ป.ตรี

  กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2565 (ส่วนภูมิภาค) 1 พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก(บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์) 2 นักจิตวิทยา (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่) 3. นักสังคมสงเคราะห์ (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก) 4 นักสังคมสงเคราะห์ (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช) 5. นักสังคมสงเคราะห์ (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี) 6 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) 7 นักจิตวิทยา (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร) 8 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี) 9. นักพัฒนาสังคม (สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ) 10. นักจิตวิทยา (สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง จังหวัดระยอง ) 11. พนักงานบริการ (สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง จังหวัดระยอง) 12. พี่เลี้ยง (สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง จังหวัดระยอง ) 13. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี) 14. พนักงานบริการ (สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี) 15 […]

ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก รับสมัครนักตรวจสอบความปลอดภัยไซเบอร์-นักสร้างรหัสคอมพิวเตอร์ เงินเดือน37,680

  ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ นักตรวจสอบความปลอดภัยไซเบอร์ขั้นสูง เงินเดือน 37,680 บาท 1 ตำแหน่ง – ป.โทหรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ การจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ – มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างน้อย ๑0 ปี หรือได้รับประกาศนียบัตร ด้าน Information Security เช่น CISSP, CISM, CRISC, CISA,GCIA,GOSI, ITPE Applied IT Engineers (AP), ISO/IEC 27001 Lead Implementer เป็นต้น นักสร้างรหัสคอมพิวเตอร์ชั้นสูง เงินเดือน 37,680 บาท 1 ตำแหน่ง – ป.โทหรือสูงกว่าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์หรือด้านรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศหรือด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ในสาขาใดสาขาหนึ่ง มีประสบการณ์ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศหรือด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑0 ปี ได้รับประกาศนียบัตร ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามมาตรฐานสากล เช่น […]

โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

  โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชา บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง วิธีการรับสมัคร และวัน เวลา ในการรับสมัคร 1. สมัครพร้อมยื่นหลักฐานประการการสมัครด้วยตนเองได้ที่ โครงการอุทยาน วิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-433456 บัดนี้-18ก.ค.65 (ในวันและเวลาราชการ) 2. ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ โดยสามารถดาวน์โหลดและกรอกใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี http://www.ubu.ac.th หัวข้อ “สมัครงาน” พร้อมแนบหลักฐานประกอบการ สมัครตามข้อ 4 ส่งถึง โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมือง ศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 วงเล็บมุมซองว่า “สมัครงาน” (ประทับตราไปรษณีย์ ปลายทาง (อำเภอวารินชำราบ) […]

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ม.6/ปวช. 22-30มิ.ย.65

  สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ 1. เจ้าพนักงานธุรการ 4 อัตรา วุฒิ ปวช.ทุกสาขาวิชา 2. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา วุฒิ ปวช.ทุกสาขาวิชา 3. พนักงานบริการ 2 อัตรา วุฒิ ม.6 สมัครทางไปรษณีย์ 22-30มิ.ย.65 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

องค์การป่าไม้ รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง39อัตรา บัดนี้-21มิ.ย.65

  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานสัญญาจ้าง 39 อัตรา 1. พนักงานสัญญาจ้าง งานการประชุม ( สำนักบริหารกลาง) 1 อัตรา ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการ, สาขาวิชาเลขานุการ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. พนักงานสัญญาจ้าง งานสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ ( สำนักบริหารกลาง) 1 อัตรา ป.ตรี นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ป.ตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3. พนักงานสัญญาจ้าง งานบัญชีภาคเหนือบน (สำนักบัญชีและการเงิน) 1 อัตรา ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ป.ตรี บัญชีบัณฑิต (การบัญชี) 4. พนักงานสัญญาจ้าง งานบัญชีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สำนักบัญชีและการเงิน) 1 อัตรา ป.ตรี […]

มรภ.มหาสารคาม รับสมัครอาจารย์-ตำแหน่งอื่นๆ วุฒิ ปวส.ขึ้นไป บัดนี้-31พ.ค.65

  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 3/2565 1. อาจารย์ สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ 2 อัตรา เงินเดือน 17,500-21,000 บาท ป.โท/ป.เอก ทางด้านสาขาพลศึกษา สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การสอน 2. อาจารย์ สาขาวิชาเคมี คณะครุศาสตร์ 1 อัตรา เงินเดือน 17,500-21,000 บาท ป.โท/ป.เอก ทางด้านสาขาวิชาการสอนเคมี เคมีศึกษา การสอนวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการสอนเคมี มีประสบการณ์การสอน 3. อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ 1 อัตรา เงินเดือน 17,500-21,000 บาท ป.โท/ป.เอก สาขาทางด้านภาษาไทย การสอนภาษาไทย หรือสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทย มีประสบการณ์การสอน 4. ช่างเขียนแบบ กองกลาง […]

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครบรรจุ22อัตรา วุฒิ ม.3-ป.ตรี บัดนี้-22พ.ค.65

  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 22 อัตรา 1. นักโภชนาการ 3 อัตรา ค่าจ้างที่จะได้รับ เดือนละ 18,000 บาท ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารทางด้านโภชนาการและการกำหนดอาหารโภชนศาสตร์ สาขาวิชาโภชนาการประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาการกำหนดอาหารและโภชนบำบัด สาขาวิชาโภชนาการและการจัดการ หากมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาการกำหนดอาหาร หรือ CDT จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 2. นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา ค่าจ้างที่จะได้รับ เดือนละ 18,000 บาท ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หากมีประสบการณ์ด้านการประเมินและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีทักษะการเป็นผู้ดำเนินการในพิธี พิธีกร 3. นักจัดการงานทั่วไป 4 อัตรา ค่าจ้างที่จะได้รับ เดือนละ 15,000 บาท ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้งาน 1 […]

อสมท. รับสมัครจนท.พัฒนาธุรกิจ/พัฒนาธุรกิจอาวุโส บัดนี้-6มิ.ย.65

  บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) รับสมัครเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจหรือเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจอาวุโส ส่วนวิเคราะห์และหารายได้อสังหาริมทรัพย์ ฝ่าย Property Development ขึ้นตรงสายงานการเงิน จำนวน 1 อัตรา อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันยื่นใบสมัคร วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการศึกษาวิชาทหาร ปี 3 หรือ ปี 5 มีความรู้ ความสามารถ และทักษะการทำงานด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือการประกอบธุรกิจ หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 1 ปีขึ้นไป จะได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษ ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2565 การยื่นใบสมัคร 1. ส่งจดหมายสมัครงานทางไปรษณีย์ พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัคร ส่งมาที่ “ฝ่ายบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ บริษัท อสมท […]

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง รับสมัคร จนท. วุฒิ ป.ตรี ปฏิบัติงานวาวี สบเมย ถ้ำเวียงแก

  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงประจำพื้นที่ (วาวี สบเมย ถ้ำเวียงแก) 3 อัตรา เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น การเกณฑ์ทหารแล้ว สำเร็จการศึกษา ป.ตรี ทางด้านการพัฒนาชุมชน เกษตรศาสตร์ ส่งเสริมการเกษตร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถออกปฏิบัติงานในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลชุมชนและทุรกันดาร และปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ หากมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่สูงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 อย่างน้อย 2 เข็ม ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มงานบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาราชการ ช่วงเช้าเวลา 08.30-12.00 น. และ ช่วงบ่ายเวลา 13.00-16.30 น. หรือส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครงานทางไปรษณีย์ถึงกลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เลขที่ 65 […]

1 2 53