สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ รับสมัครเจ้าหน้าที่ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก

Advertisement   สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 1. นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (Beam Applications) จำนวน 1 อัตรา สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีวัสดุศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ กรอบอัตราเงินเดือน 30,000 – 52,000 บาท สถานที่ปฏิบัติงาน : สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ สำนักงานใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก (ปฏิบัติงานหลัก) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ สำนักงานจตุจักร กรุงเทพมหานคร สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ สำนักงานคลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขานิวเคลียร์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. หากมีประสบการณ์การวิจัยพัฒนาด้านหนึ่งด้านใดต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 1) Spectrometry หรือ Nuclear Instrumentation 2) […]

กรมปศุสัตว์ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ปวส.บัดนี้-31ส.ค.64

  กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ไม่ผ่าน ก.พ. เจ้าพนักงานสัตวบาล ได้รับคุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาสัตวบาล สัตวศาสตร์ และสาขาวิชาสัตว์รักษ์ มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือที่เกี่ยวกับการแปรรูปสินค้าปศุสัตว์ พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล บการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ หรือเป็นผู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ รับสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 17 – 31 สิงหาคม 2564 โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ https//product.dld.go.th หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์ “รับสมัครงาน” และกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงลายมือชื่อด้วยตนเอง และ จัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสาร หลักฐานการสมัครไปยัง ฝ่ายบริหารทั่วไป กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ เลขที่ 69/ 1 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร […]

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับสมัครพนักงานธุรการ วุฒิ ม.6/ปวช.บัดนี้-27ก.ค.64

  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช. หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาบาบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการ สำนักงาน หรือในสาขาใดสาขาหนึ่งที่หน่วยงานเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ หากมีประสบการณ์ด้านธุรการ บริหารงานทั่วไป เลบานุการการประชุม การจัดการสำนักงานหรืองานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ติดต่อสอบถามราย ละเอียด ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 567 6000 ต่อ 8718 สมัครทางออนไลน์ หรือ สมัครทางไปรษณีย์ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ รับสมัคร จนท.ส่วนพัสดุ ป.ตรี มีประสบการณ์1ปี

  บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคลากรในตำแหน่งต่างๆ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ส่วนพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (1) มีอายุตั้งแต่ 22 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (2) มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ (3) มีประสบการณ์ทำงาน ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี กำหนดเวลาและสถานที่รับสมัคร (1)  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 (2)  สมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครด้วยไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ที่ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เลขที่ 120 อาคารธนพิพัฒน์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ […]

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครพนักงานขับรถ วุฒิ ม.3

  สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3 และได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมาย สมัครทางไปรษณีย์ ส่งใบสมัครถึง ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ภายในวันที่ 27ก.ค.-5ส.ค.64 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม)) 

1 2 52