กรมกิจการเด็กฯ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ (ส่วนกลาง) วุฒิ ปวส./ป.ตรี

Advertisement Advertisement   กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) 3 อัตรา 1. เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ 1 อัตรา ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา 2. นิติกร 1 อัตรา ป.ตรี หรือเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ Advertisement 3. นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา – ป.ตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (วิชาเอกหรือโท) หรือวุฒิ ป.ตรี (หลักสูตรนานาชาติ) ทุกสาขาวิชา หรือ – ป.ตรี จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาหลักในการเรียนการสอน ทุกสาขาวิชา – มีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานภาครัฐที่ใช้ภาษาอังกฤษในการตอบโต้ จดหมาย แปลเอกสาร และติดต่อประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศ (โดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์แนบมาพร้อมใบสมัคร) – สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft […]

กรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครสอบบรรจุพยายาล-นักจิตฯ

  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ 1 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 12 อัตรา ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง สถานที่ปฏิบัติงาน ได้แก่ 1.1 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 1 อัตรา 1.2 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า นนทบุรี 1 อัตรา 1.3 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) นนทบุรี 1 อัตรา 1.4 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ นนทบุรี 3 อัตรา 1.5 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ ชลบุรี 2 อัตรา 1.6 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการราชบุรี จำนวน 1 อัตรา 1.7 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (หญิง) ปทุมธานี 1 อัตรา 1.8 […]

กรมกิจการเด็กฯ รับสมัครสอบบรรจุพยาบาล 7-25พ.ย.65

  กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 5 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง หน่วยงานที่จะบรรจุ ดังนี้ 1. สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี 1 อัตรา 2. สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง ชลบุรี 1 อัตรา 3. สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง ขอนแก่น 1 อัตรา 4. สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด นนทบุรี 1 อัตรา 5. สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กขอนแก่น 1 อัตรา สมัครทางไปรษณีย์/อีเมล์ 7-25พ.ย.6 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2651 6671 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมสรรพากร รับสมัครพนักงานการภาษี มีทักษะภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ, จีน, รัสเซีย)

  กรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งพนักงานการภาษี ของกลุ่มบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว 35 อัตรา หน้าที่และลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้บริการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ณ ท่าอากาศยานระหว่างประเทศ มีความรู้ความสามารถในการใช้ ภาษาต่างประเทศ ได้เป็นอย่างดีอย่างน้อยหนึ่งภาษา ประกอบด้วย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษารัสเซีย อัตราค่าตอบแทน ที่จะได้รับ – อัตราค่าตอบแทนรายเดือน ตามคุณวุฒิปริญญาตรี 15,000 บาท หรือเป็นไปตามที่ ก.พ. กำหนด และไม่มีการเลื่อนขั้นค่าจ้าง – เงินประกันสังคมที่หน่วยงานต้องออกให้ในอัตราร้อยละ 5 (ของค่าตอบแทนรายเดือน) ต่อเดือนต่อคน – ค่าตอบแทนพิเศษจากการทำงานเป็นผลัด กรณีปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานระหว่างประเทศ ที่มีสำนักงานให้บริการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด (การทำงานแบ่งเป็นวันละ 2 ผลัด คือ ผลัดกลางวันเริ่มทำงานระหว่างเวลา 09.00 – 18.00 น. และผลัดกลางคืน เริ่มทำงานระหว่างเวลา 18.00 – […]

กรมพลศึกษา รับสมัครนิติกร ป.ตรี บัดนี้-7ต.ค.65

  กรมพลศึกษา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งนิติกร 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์ บัดนี้-7ต.ค.65 ใบสมัคร ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ รับสมัครพนักงานจัดการงานทั่วไป ป.ตรี

  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โดยกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000.- (บาท/เดือน) ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา สามารถปฏิบัติงานนอกเวลา และนอกสถานที่ทำการได้ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 กันยายน 2565 ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานในช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ – ทางอีเมล ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง [email protected] โดยนำเอกสารฉบับจริงมาส่ง ในวันสอบสัมภาษณ์ – ทางไปรษณีย์ ถึง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 428 ชั้น 19 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน กรุงเทพมหานคร 10400 – สมัครด้วยตนเอง ที่ องยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 428 ชั้น 19 ถนนพหลโยธิน […]

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน รับสมัครอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ วุฒิ ป.โท/ป.เอก

  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 อัตรา (คุณวุฒิ ป.โท/ป.เอก 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.เอก 1 อัตรา) สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์ 5-13 ก.ย.65 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานสภาการแพทย์แผนไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่ ป.ตรี หลายอัตรา

  สำนักงานสภาการแพทย์แผนไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน 1. เจ้าหน้าที่วิชาการ 3 ตำแหน่ง ป.ตรี สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านการศึกษา กรณีได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์แผนไทยประยุกต์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 2. เจ้าหน้าที่สารสนเทศและงานทะเบียน 2 ตำแหน่ง ป.ตรีสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 3.นักจัดการงานทั่วไป 3 ตำแหน่ง ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน กรณีมีประสบการณ์ด้านทำโครงการ การวิเคราะห์นโยบายและแผน การบังคับใช้กฎหมายอาญา กฎหมายปกครอง การทำสำนวน การสอบสวนทางวินัยและแพ่ง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สมัครด้วยตนเองทาง/ไปรษณีย์ บัดนี้-26ส.ค.65 (กรณีสมัครทางไปรษณีย์ ต้องสมัครภายใน 8-24 ส.ค.65) รายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดใบสมัคร : https://thaimed.or.th/0908256501/

สวรส.รับสมัครหัวหน้างานทรัพยากรมนุษย์ วุฒิ ป.โทขึ้นไป ประสบการณ์5ปี

  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ วุฒิ ป.โทขึ้นไป ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์/อีเมล์ [email protected] บัดนี้-15ส.ค.65 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครสอบบรรจุ17อัตรา วุฒิ ม.3-ป.ตรี

  กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2565 (ส่วนภูมิภาค) 1 พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก(บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์) 2 นักจิตวิทยา (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่) 3. นักสังคมสงเคราะห์ (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก) 4 นักสังคมสงเคราะห์ (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช) 5. นักสังคมสงเคราะห์ (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี) 6 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) 7 นักจิตวิทยา (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร) 8 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี) 9. นักพัฒนาสังคม (สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ) 10. นักจิตวิทยา (สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง จังหวัดระยอง ) 11. พนักงานบริการ (สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง จังหวัดระยอง) 12. พี่เลี้ยง (สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง จังหวัดระยอง ) 13. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี) 14. พนักงานบริการ (สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี) 15 […]

1 2 54