(สมัครทางอีเมล์/ไปรษณีย์ได้)กยศ.รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี 30มี.ค.-11เม.ย.61

Advertisement     กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 12 อัตรา เงินเดือน 18,750 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี ทางด้านนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงิน การบัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์/ทางอีเมล์ บัดนี้-11 เม.ย.61 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร 

ม.มหิดล รับสมัครสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิ ป.ตรี/ป.โททุกสาขา บัดนี้-20เม.ย.61

    คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา  หน่วยงาน สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท ทุกสาขา  2. มีสัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีใบแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 – ใบ สด.8)  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ  1. มีความรู้ความสามารถด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office และ Internet หรือโปรแกรมอื่นๆ […]

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน รับสมัครงานวุฒิ ม.6/ปวช./ป.ตรี บัดนี้-4,10เม.ย.61

    สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) รับสมัครลูกจ้างองค์กร 1. พนักงานขับรถ (1 อัตรา) คุณสมบัติทั่วไป มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เพศชาย วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. ขึ้นไป มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์ หากมีประสบการณ์ขับรถรับ – ส่งพนักงานหรือผู้บริหาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ และทักษะการประสานงานที่ดี ไม่เคยมีประวัติทุจริตหรือด่างพร้อยในการทำงาน เงินเดือนเริ่มต้น 15,000 บาท  สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 4 เมษายน 2561 ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ณ […]

(สมัครทางอีเมล์)สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้เป็นต้นไป

    สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) รับสมัครผู้จัดการส่วนจัดซื้อและพัสดุ  คุณสมบัติเฉพาะ ปริญญาตรี สาขาบริการธุรกิจ  วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ด้านจัดซื้อและพัสดุภาครัฐ หรืองานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 7ปี ​ผู้ที่สนใจสมารถส่ง resume มาได้ที่ e-mail:[email protected] สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.  0 2612 6000 ต่อ 2206 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

(สมัครทางอีเมล์)คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับสมัครนักจิตวิทยาคลินิก บัดนี้-30มี.ค.61

    รับสมัครนักจิตวิทยาคลินิก 1 อัตรา พนักงานประจำ สังกัด คลินิกผู้สูงอายุ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เงินเดือน 19,500 คุณสมบัติ 1. จบปริญญาตรีหรือโท สาขาจิตวิทยาคลินิก อายุไม่เกิน 35 ปี 2. มีใบประกอบโรคศิลปะ หรือผ่านการเรียน internship แล้ว 3. ถ้าเคยมีประสบการณ์ทำงาน/ฝึกงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุจะพิจารณาเป็นพิเศษ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มีนาคม 2561 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 2 เมษายน 2561 ส่งเอกสาร หลักฐานการสมัครงาน มาที่อีเมลล์ [email protected]

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ(องค์การมหาชน) รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-23เม.ย.61

    สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่ 23 เมษายน 2561 (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครงาน) รายละเอียดดังต่อไปนี้  1.  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามต่อไปนี้ มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ สามารถทำงานให้สถาบันได้เต็มเวลา มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสม (รายละเอียดตามที่กำหนดไว้ในแต่ละตำแหน่งงาน) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับสถาบัน หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของสถาบัน หรือขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 2.  ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร จำนวน 5 อัตรา ดังนี้ ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ (เมืองทองธานี) ผอ.ส่วนควบคุมพัสดุและบริหารสัญญา สังกัด AIC (จำนวน 1 อัตรา) คุณวุฒิ ป.ตรีไม่จำกัดสาขา+มีประสบการณ์ […]

(สมัครออนไลน์)ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี รับสมัครอาจารย์วุฒิ ป.โท/ป.เอก บัดนี้-31มี.ค.61

    มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 6 อัตรา 1. อาจารย์ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.เอก 2. อาจารย์ (ภาษาอังกฤษ) 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.เอก 3. อาจารย์ (บัญชี) 2 อัตรา คุณวุฒิ ป.โท/ป.เอก 4. อาจารย์ (เกษตรศาสตร์) 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.เอก 5. อาจารย์ (เทคโนโลยีการอาหาร) 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.โท-เอก/ป.เอก เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-recruitment หรือส่งเอกสารมาที่ [email protected] บัดนี้-31 มี.ค.61 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ(องค์การมหาชน) รับสมัครงานวุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-23เม.ย.61

    สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ขอขยายระเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 จำนวน 14 ตำแหน่ง 15 อัตรา จากเดิมซึ่งจะสิ้นสุดการเปิดรับสมัครในวันที่ 19 มีนาคมคม 2561  เป็นสิ้นสุดการรับสมัครวันที่ 23 เมษายน 2561(โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครงาน)  รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1.  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามต่อไปนี้ 1.1    มีสัญชาติไทย 1.2    อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 1.3    สามารถทำงานให้สถาบันได้เต็มเวลา 1.4    มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสม (รายละเอียดกำหนดไว้เฉพาะแต่ละตำแหน่ง) 1.5    ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 1.6    ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 1.7    ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับสถาบัน หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของสถาบัน หรือขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 2. […]

(สมัครทางอีเมล์)กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครงานวุฒิ ป.โท บัดนี้-22มี.ค.61

    กรมควบคุมมลพิษ โดยสำนักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (สปอ.) เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 ตำแหน่ง) ประจำ กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ เงินเดือน 20,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ป.โท ในสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สนใจงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี สมัครด้วยตนเอง/ทางอีเมล์ บัดนี้-22 มี.ค.61 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร  

(สมัครทางอีเมล์)สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน(องค์การมหาชน) รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-10เม.ย.61

    สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน(องค์การมหาชน) (สพพ.) รับสมัครคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ 1. เลขานุการ (1 อัตรา) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เพศหญิง วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสายมนุษยศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์ หากมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีความรู้ในการสื่อสารภาษาอังกฤษและมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับดี ไม่เคยมีประวัติทุจริตหรือด่างพร้อยในการทำงาน คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ สำนักบริหารโครงการ 1 (1 อัตรา) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขา บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ด้านการเงิน การคลัง การธนาคาร การบริหารจัดการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วิศวกรรม รัฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม หรือเทียบเท่ากับสาขาดังกล่าวข้างต้น หากมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างประเทศเป็นครั้งคราวได้ มีความรู้ในการสื่อสารภาษาอังกฤษและมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับดี กรณีเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น ไม่เคยมีประวัติทุจริตหรือด่างพร้อยในการทำงาน คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่  10 เมษายน 2561 ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 – 16.30 […]

1 29 30 31 52