กรมคุมประพฤติ รับสมัครพนักงานคุมประพฤติ/เจ้าพนักงานธุรการ 27มี.ค.-20เม.ย.66

Advertisement Advertisement   กรมคุมประพฤติ (ส่วนกลาง ) รับสมัครพนักงานคุมประพฤติ และเจ้าพนักงานธุรการ รวม 8 อัตรา 1. ตําแหน่งพนักงานคุมประพฤติ 3 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง อาชญาวิทยา งานยุติธรรม นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 2. ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 5 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาการ บัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ หรือ – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ Advertisement การรับสมัคร […]

มหิดลวิทยานุสรณ์ รับสมัครครูคอมพิวเตอร์/เคมี/อังกฤษ วุฒิ ป.โท/ป.เอก

  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สายวิชาการ 5 อัตรา ตำแหน่งที่ 1 ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก – ต้องเรียนรายวิชาทางคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต – มีความรู้และความชำนาญในการเขียนโปรแกรม การจัดการระบบฐานข้อมูล – ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาคอมพิวเตอร์ สามารถเขียนโปรแกรมและสามารถสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมและการประยุกต์ที่เกี่ยวข้องได้ – หากมีความรู้หรือประสบการณ์ หรืองานวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่เน้น Machine learning, AI, Data science หรือ การประยุกต์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ตำแหน่งที่ 2 ครูสอนวิชาเคมี 2 อัตรา – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก – สาขาเคมีเชิงฟิสิกส์ (Physical Chemistry) 1 อัตรา – สาขาเคมีอนินทรีย์ (Inorganic Chemistry) 1 อัตรา – หรือสาขาวิชาอื่น […]

สายด่วน1300 พม. รับสมัคร จนท.ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-10เม.ย.66

  ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ 13 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ในคณะหรือสาขาวิชาด้านสังค ม สงเคราะห์ จิตวิทยา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ พัฒนาสังคม สังคมวิทยา มานุษยวิทยา (หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (ชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ) เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร บัดนี้–10เม.ย.66 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ หรือส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ใช้ในการสมัครทางอีเมล์ [email protected] ในรูปแบบ .pdf เป็นไฟล์เดียว โดยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริหารฯ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทร […]

วันนี้วันสุดท้าย! องค์การเภสัชฯ รับสมัครบรรจุพนักงาน56อัตรา วุฒิ ป.ตรี เภสัชฯ สมัครทางอีเมล์

  องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคลากร ผู้สาเร็จการศึกษาวุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต เพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองงานในตาแหน่ง เภสัชกร นักการตลาด เจ้าหน้าที่จัดซื้อ และเจ้าหน้าที่พัสดุ จานวน 56 อัตรา สังกัดหน่วยงานต่างๆ ในองค์การเภสัชกรรม รับสมัครทางอีเมล์ บัดนี้-22มี.ค.66 โทรศัพท์หมายเลข 02-203-8155 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมองค์การระหว่างประเทศ รับสมัคร จนท.วิจัยลดอาวุธ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-28มี.ค.66

  กรมองค์การระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัยและประมวลข้อมูลด้านการลดอาวุธ ประจำกองสันติภาพ ความมั่นคง และการลดอาวุธ 1 อัตรา ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป หากเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหาร วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์, สังคมศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง – มีความสนใจด้านการต่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ บทบาทและภารกิจตามอาณัติของสหประชาชาติ โดยเฉพาะมิติด้านสันติภาพ ความมั่นคงและการลดอาวุธ – ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีทักษะในการแปล ย่อความ สรุปความ รวมทั้งความสามารถในการค้นคว้า วิเคราะห์ และประมวลข้อมูล สมัครทางอีเมล์ บัดนี้-28มี.ค.66 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2203-4000 ต่อ 12133, 12111 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

คณะวิทยาการฯ มธ.รังสิต รับสมัครนักวิเทศ ป.โท บัดนี้-31มี.ค.66

  คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ เปิดรับสมัครนักวิเทศสัมพันธ์ วุฒิปริญญาโท 1 อัตรา • จบปริญญาโท ทุกสาขาวิชา • มีความรู้ในการติดต่อประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศ • มีความรู้ในการดำเนินการเกี่ยวกับหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ • หากมีประสบการณ์ในด้านงานวิเทศสัมพันธ์ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-31มี.ค.66 ยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์มาที่ หน่วยทรัพยากรบุคคล คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ อาคารสิริวิทยลักษณ์ ชั้น 4 ห้อง 417 เลขที่ 99 หมู่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 (หากส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ควรประทับตราวันที่ส่งเอกสารหน้าซองก่อนหรือภายในวันที่ปิดรับสมัคร) ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-696-6747 อีเมล์ : [email protected] ดูประกาศฯ และใบสมัครงาน https://lsed.tu.ac.th/job-content-12 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สภากาชาดไทย รับสมัครบรรจุวุฒิ ม.6-ป.ตรี บัดนี้-31มี.ค.66

  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรชั่วคราว 1. พยาบาล (ชั่วคราว) ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 นครราชสีมา 1 อัตรา ป.ตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต (มีใบประกอบวิชาชีพทางการพยาบาล) 2. พยาบาล (ชั่วคราว) ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 พิษณุโลก 1 อัตรา ป.ตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต (มีใบประกอบวิชาชีพทางการพยาบาล) 3. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ชั่วคราว) ฝ่ายประกันและควบคุมคุณภาพ 2 อัตรา ป.ตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีวริทยาชีววิทยา,ชีวเคมี,คมี,ทคโนโลยีชีวภาพ,วิทยาศาสตร์การแพทย์ 4. นักเทคนิคการแพทย์ (ชั่วคราว) ภาศบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 ขอนแก่น 2 อัตรา ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิศการแพทย์ (ถ้าไม่มีใบประกอบริชาชีพต้องสอบให้ได้ภายในระยะเวลา 1 ปี) 5. นักเทคนิคการแพทย์ (ชั่วคราว) ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 นครราชสีมา 1 […]

บริษัท รังษีพรหม คอนสตรัคชั่น จำกัด รับสมัครคนขับรถผู้บริหาร บัดนี้เป็นต้นไป

  บริษัท รังษีพรหม คอนสตรัคชั่น จำกัด รับสมัครพนักงานขับรถผู้บริหาร 1 อัตรา เงินเดือน 15,000-25,000 บาท ผู้สมัครต้องเป็นเพศชาย อายุ 20-35 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว มีประสบการณ์ขับรถผู้บริหารอย่างน้อย 2 ปี สุขภาพแข็งแรง สามารถทำงานนอกเวลางาน/วันหยุดได้ ทำงานที่รามอินทรา สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ : ประกันสังคม สวัสดิการอื่นๆ : ปรับฐานเงินเดือน(ผ่านทดลองงาน),ปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี,โบนัสประจำหน่วยงาน วิธีการรับสมัครงาน : รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM (https://www.jobbkk.com/jobs/detail/37002/872356?action=urgently_jobs)หรือทางอีเมล์ [email protected] หรือสมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์ ที่ คุณรังษีพรหม ปริยัติ บริษัท รังษีพรหม คอนสตรัคชั่น จำกัด 32 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 ประเทศไทย โทร. 089-540-8899

กรมแผนที่ทหาร รับสมัครบรรจุพนักงานราชการ วุฒิ ม.3-ป.ตรี 8อัตรา บัดนี้-24มี.ค.66

  กรมแผนที่ทหาร รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ 1. พนักงานโรงพิมพ์ 1 อัตรา วุฒิ ม.3-ปวส. 2. พนักงานบริการ 3 อัตรา วุฒิ ม.3-ปวส. 3. เจ้าหน้าที่พิมพ์แผนที่ 1 อัตรา วุฒิ ปวช.-ปวส.การพิมพ์คอมพิวเตอร์กราฟิก 4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา ป.ตรี 5. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ม.6-ปวส.สาขาการเงินและบัญชี 6. เจ้าหน้าที่ขายและบริการ 1 อัตรา วุฒิ ม.6-ปวส. สมัครด้วยตนเอง/ทางอีเมล์ บัดนี้-24มี.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รับสมัครคนขับรถผู้บริหาร วุฒิ ม.6 เพศชาย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รับสมัครคนขับรถผู้บริหาร 1 อัตรา เงินเดือน 20,000-25,000 บาท OT โดยเฉลี่ยระหว่าง 5,000 – 12,000 บาทต่อเดือน หน้าที่ความรับผิดชอบ – ขับรถให้ผู้บริหารและครอบครัว วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:00-17:30 (นอกเวลาคิดเป็น OT) – ดูแลรักษารถยนต์ 4 คัน – สถานที่ปฎิบัติงานสุขุมวิท 39 ไป-กลับ ไม่ต้องค้างคืน – ทำงานเสาร์เว้นเสาร์ คุณสมบัติ : เพศชาย อายุ 35-45 ปี วุฒิ ม.6 ประสบการณ์ 1-3 ปี มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ไม่สูบบุหรี่ ไม่กินเหล้า ไม่พูดมาก สุภาพ รักสะอาด สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ สิริพร 097-239-9169 อีเมล […]

1 2 70