สวรส.รับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี วุฒิ ป.ตรี มีประสบการณ์ บัดนี้-15ธ.ค.64

Advertisement   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาการบัญชี การเงิน หรือคุณวุฒิอื่นที่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ มีประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชีหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี สมัครทางอีเมล์บัดนี้-15ธ.ค.64 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมชลประทาน รับสมัครนักจัดการงานทั่วไป ป.ตรี บัดนี้-30ต.ค.64

  ส่วนอุทกวิทยา กรมชลประทาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงานที่ ฝ่ายมาตรฐานเครื่องมืออุทกวิทยา ส่วนอุทกวิทยา) ผู้สมัครต้องได้รับ ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกส่งประวัติพร้อมแนบรูปถ่ายได้ที่ email : [email protected] หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายมาตรฐาน เครื่องมืออุทกวิทยา ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2564 ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครและเอกสารการสมัครด้วยลายมือของตนเองให้ถูกต้อง และครบถ้วน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายมาตรฐานเครื่องมืออุทกวิทยา ส่วนอุทกวิทยา โทร : 02-241-1673  

กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ ป.ตรี บัดนี้-28ต.ค.64

  กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 1 ตำแหน่ง เพศ ชาย/หญิง เงินเดือน 15,000 บาท รับสมัครถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2564 คุณสมบัติและความสามารถที่ต้องการ 1.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชา จุลชีววิทยาและชีววิทยา 2.อายุ ไม่เกิน 35 ปี 3.สามารถใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้ 4.มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ  ในระดับปานกลาง – ดี 5.สามารถใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิตเบื้องต้นได้ดี 6.มีความรับผิดชอบ และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ รายละเอียดลักษณะงาน ศึกษามาตรฐานการทดสอบผลิตภัณฑ์วัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ช่วยเตรียมตัวอย่างและทดสอบผลิตภัณฑ์วัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามวิธีมาตรฐานหรือวิธีที่กำหนด ช่วยงานด้านการจัดทำมาตรฐานหรือข้อกำหนดคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ได้ ช่วยจัดทำและค้นคว้าเอกสารวิชาการและข้อมูลทางวิชาการ ปฎิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย วัน เวลาในการทำงาน : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 -16.30 น. สถานที่ทำงาน : กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 75/7 […]

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัครจนท.วิเคราะห์นโยบายฯ ป.ตรี

  สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัครงานพนักงานจ้างเหมาบริการ (เจ้าหน้าที่โครงการ) สังกัด สถาบันความมั่นคงศึกษา สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาทต่อเดือน อายุไม่เกิน 30 ปีนับถึงวันสมัคร วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป ในสาขารัฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ระหว่างประเทศ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ บริหารจัดการ หรือเทียบเท่า รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 ก.ย. 64 สมัครได้ที่ E-mail : [email protected] หรือ สมัครด้วยตนเองในวันทำการ เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สถาบันความมั่นคงศึกษา สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ชั้น 7 อาคารรัฐประศาสนศาสตร์ (อาคารบี) ทิศตะวันตก (W2) (ฝัง DSI) ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ […]

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ รับสมัครเจ้าหน้าที่ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก

  สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 1. นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (Beam Applications) จำนวน 1 อัตรา สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีวัสดุศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ กรอบอัตราเงินเดือน 30,000 – 52,000 บาท สถานที่ปฏิบัติงาน : สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ สำนักงานใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก (ปฏิบัติงานหลัก) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ สำนักงานจตุจักร กรุงเทพมหานคร สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ สำนักงานคลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขานิวเคลียร์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. หากมีประสบการณ์การวิจัยพัฒนาด้านหนึ่งด้านใดต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 1) Spectrometry หรือ Nuclear Instrumentation 2) Programming […]

กรมอาเซียน รับสมัครพนักงานโครงการ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-23มิ.ย.64

  กรมอาเซียน รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลง ของประชาคมอาเซียน สำนักงานเลขานุการกรม กรมอาเซียนตำแหน่ง พนักงานโครงการ (จ้างเหมาบริการ) 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี มีความรู้ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ในระดับดีมาก มีความเชี่ยวชาญในการสืบค้นเส้นทางการบินและข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางโดยเครื่องบินภายในและระหว่างประเทศ สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้องกับการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน (Amadeus หรืออื่นๆ) ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้ที่ อีเมล [email protected] ภายในวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 16.30 น. หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร โปรดขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวสุดารัตน์ ตำหนิดี เจ้าหน้าที่โครงการฯ โทร. 084 229 8877 ในช่วงวันและเวลาราชการ (ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.) หรือเว็บไซต์ กรมอาเซียนที่ (https://asean.mfa.go.th) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 52