สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รับสมัคร พนง.ประสานงาน วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้เป็นต้นไป

Advertisement Advertisement   ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) Advertisement Job Responsibilities: – อำนวยความสะดวก และสนับสนุนงานด้านธุรการให้กับหน่วยงานภายใน – อำนวยความสะดวกในการจัดการประชุม สัมมนา อบรมภายในสำนักงาน รวมถึงการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุม หรือผู้มาติดต่อ – ดูแลและบริหารจัดการเกี่ยวกับงานประสานงาน งานเอกสาร ของส่วนงาน – งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายตามผู้บังคับบัญชา Job Qualifications: – ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา – มีประสบการณ์ด้านงานธุรการประสานงานอย่างน้อย 0-1 ปี – ยินดีพิจารณานิสิตนักศึกษาจบใหม่ ผู้ที่สนใจสามารถส่ง resume (ประวัติส่วนตัว) เพิ่มเติมได้ที่ E-Mail: [email protected] [email protected] โทรศัพท์: 02-612-6000 ต่อ 11105, 081-4949255,080-045-3143 www.dga.or.th

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครนักนิติวิทย์-นักตรวจสอบภายใน บัดนี้-11ส.ค.65

  สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ 1. นักนิติวิทยาศาสตร์ 7 อัตรา ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 2. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา ป.ตรี ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5-11 ส.ค.65 ดาวน์โหลดและยื่นใบสมัคร พร้อมด้วยไฟล์เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามที่ได้ประกาศไว้ในประกาศฉบับนี้ ข้อ 4.2) ในรูปแบบ ไฟล์เอกสาร PDF โดยส่งไปยัง E – mail : [email protected] ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์จะยึดตามลำดับเวลาที่ปรากฏใน E – mail ที่ได้รับเป็นสำคัญโดยผู้สมัครจะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สวรส.รับสมัครหัวหน้างานทรัพยากรมนุษย์ วุฒิ ป.โทขึ้นไป ประสบการณ์5ปี

  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ วุฒิ ป.โทขึ้นไป ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์/อีเมล์ sut[email protected] บัดนี้-15ส.ค.65 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทย รับสมัครพนักงาน ปฏิบัติงาน กทม.-สุรินทร์

  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จะดําเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกเพื่อจ้าง บุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นบุคลากรชั่วคราวในตําแหน่งต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ตําแหน่งที่ 1 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (ชั่วคราว) ฝ่ายผลิตส่วนประกอบโลหิต 1 อัตรา ไม่จํากัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจําการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน วุฒิ ม.6/ปวช. ปฏิบัติงานนอกเวลาและวันหยุดราชการได้ ตําแหน่งที่ 2 นักเทคนิคการแพทย์ (ชั่วคราว) ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ 1 อัตรา ไม่จํากัดเพศ อายุไม่เกิน 45 ปี ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจําการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ มีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์หรือใกล้เคียง ที่สามารถเดินทางไปกลับได้สะดวก ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้ 1) […]

รพ.เวชชารักษ์ ลำปาง รับสมัครนักกิจกรรมบำบัด-เจ้าพนักงานการเงิน

  โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. นักกิจกรรมบำบัด 1 อัตรา ค่าจ้างที่จะได้รับ เดือนละ 18,000 บาท – ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชากายภาพบำบัด ทางกิจกรรมบำบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด – มีประสบการณ์ในการทำงานด้านกิจกรรมบำบัดจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ค่าจ้างที่จะได้รับ เดือนละ 9,400 บาท – วุฒิ ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือประสบการณ์ 5 ปี ในสาขาการเงิน สาขาการบัญชี สาขาการเงินและบัญชี หรือสาขาในทางที่ส่วนราชการ เจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ – มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงินและบัญชี ด้านประกันสุขภาพ และการเรียกเก็บ ค่ารักษาพยาบาล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครได้ ดังนี้ (1) ให้ผู้ประสงค์จะสมัครดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุข […]

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก) รับสมัครพนักงานห้องปฏิบัติการ ป.ตรี

  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก) รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ 1 อัตรา เงินเดือน 12,000 บาท ผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 22-30 ปี วุฒิ ป.ตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี , สิ่งแวดล้อม สามารถทำงานนอกเวลาได้ ปฏิบัติงานส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2565 – 30 กันยายน 2565) รับสมัคร บัดนี้-26ก.ค.65 เวลา 08.30-12.00 น. และเวลา 13.00-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สามารถกรอกใบสมัคร พร้อมยื่นเอกสารหลักฐานการสมัครได้ที่ ห้องปฏิบัติการส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก) หรือส่งทาง e-mail : [email protected] ติดต่อสอบถาม โทร. มินตา 080-6620430 , บุษรา […]

กยศ.รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-4ส.ค.65

  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เงินเดือน 18,750 บาท 1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา อายุ 23-35 ปี หากมีประสบการณ์ด้านงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลจะพิจารณาเป็นพิเศษ 2. เจ้าหน้าที่บัญชี 1 อัตรา ป.ตรีคณะบริหารธุรกิจ หรือ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ บริหารการจัดการ อายุไม่เกิน 30 ปี หากใช้งาน Microsoft Access จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกยื่นใบสมัคร บัดนี้–4ส.ค.65 1. ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานด้วยตนเอง ที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ในวัน/เวลาราชการ 2. ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐาน (ไฟล์ PDF) ทาง E-mail: [email protected] ภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่ […]

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ รับสมัครนักกลยุทธ์นวัตกรรม ป.โทขึ้นไป ประสบการณ์2-6ปี

  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานของรัฐ (ที่ตั้งถนนพระรามที่ 6 ใกล้กับ BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ) รับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนักกลยุทธ์นวัตกรรม (สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม) จำนวน 1 อัตรา อายุ 25-45 ปี วุฒิ ป.โท/ป.เอก ด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาการสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในงานด้านสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเศรษฐศาสตร์ เชิงธุรกิจ หรือเชิงสังคม (ป.โท ประสบการณ์อย่างน้อย 6 ปี ป.เอก ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี) เปิดรับตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (www.nia.or.th) พร้อมกับแนบ Resume และใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ส่งไปที่ e-mail: [email protected] สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม […]

สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข กทม.รับสมัครพยาบาล-ตำแหน่งอื่นๆ10อัตรา

  สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 กรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง 1. พยาบาลวิชาชีพ 4 อัตรา ป.ตรีสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ให้ได้รับ ค่าตอบแทนชั่วโมงละ 200 บาท ปฏิบัติงานวันละไม่เกิน 8 ชั่วโมง เดือนละไม่เกิน 25 วัน 2. พนักงานช่วยงานด้านสาธารณสุข 3 อัตรา ป.ตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางจิตวิทยา หรือทางสุขศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ให้ ได้รับค่าตอบแทนวันละ 750.- บาท เดือนละไม่เกิน 25 วัน 3. พนักงานช่วยงานด้านธุรการ 3 อัตรา ป.ตรี […]

กองระบบการคลังภาครัฐ กรมบัญชีกลาง รับสมัครนักวิชาคลัง ป.ตรี บัดนี้-22ก.ค.65

  กองระบบการคลังภาครัฐ กรมบัญชีกลาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคลัง (วุฒิปริญญาตรี) 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิการศึกษาระดับป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบสมัครได้ตามเอกสารแนบ และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานทั้งหมดมาทางไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ (e – mail) : [email protected] หรือขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสาร หลักฐานทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 4 – 22 กรกฎาคม 2565 ในวัน เวลาราชการ ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลและรายงาน กองระบบการคลังภาครัฐ อาคาร 3 ชั้น […]

1 2 56