การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน33อัตรา บัดนี้-30ก.ย.65

Advertisement Advertisement   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)รับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอก เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจำปี 2565 คุณวุฒิ ป.ตรี มีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ที่ กฟภ. กำหนด ณ วันที่สมัครทางระบบ (และคุณสมบัติอื่น ๆ โปรดอ่านเพิ่มเติมในเอกสารประกาศฉบับเต็ม) Advertisement ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. นักระบบงานคอมพิวเตอร์ ฝ่ายพัฒนาระบบดิจิทัล 1 อัตรา 2. นักออกแบบ UX / UI จำนวน 2 อัตรา 3. นักวิเคราะห์ข้อมูล 2 อัตรา 4. นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา 5. นักวิเคราะห์ธุรกิจ 5 อัตรา 6. นักระบบงานคอมพิวเตอร์ กองมาตรฐานและรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 5 อัตรา 7. วิศวกร (เครื่องกล) 1 […]

กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ ปวส./ป.ตรี

  กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ **ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. 1. นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) 1 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 2. เจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน (วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) 1 อัตรา ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน ทุกสาขาวิชา หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต 3-27ต.ค.65 (ปิดรับสมัคร 27ต.ค.65 เวลา 24.00 น.) ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตาม ขั้นตอน ที่เว็บไซต์ https://ipthailand.thaijobjob.com/ คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

สำนักงาน ก.พ.รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ ป.โท 16 อัตรา

  สำนักงาน ก.พ.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ของสำนักงาน ก.พ. 16 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือนระหว่าง 17,500 – 19,250 บาท ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยต้องได้รับคุณวุฒิระดับ ปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ. ภายในกำหนดวันรับสมัครสอบวันสุดท้าย ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้น วันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://personnel-ocsc.job.thai.com ตั้งแต่ 28ก.ย.-20ต.ค.65 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ของสำนักงาน ก.พ.

สำนักงานนโยบายจราจร รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ วุฒิ ปวช.27ก.ย.-10ต.ค.65

  สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 2 อัตรา ค่าตอบแทน 11,280 บาท (เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท แต่เมื่อรวมกับ ค่าตอบแทนแล้ว ต้องไม่เกินเดือนละ 13,285 บาท) ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) 27ก.ย.-10ต.ค.65 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ที่ เว็บไซต์ https://otp.jobthaigov.com ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี 26ก.ย.-5ต.ค.65

  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติงานกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ (1) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี) 2 อัตรา ป.ตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ (2) ตำแหน่งวิศวกร (ปริญญาตรี) 1 อัตรา ป.ตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวิศวกรรมศาสตร์ ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมฯ จะต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร (3) เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี) 1 อัตรา ป.ตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ หรือทาง เทคโนโลยีสารสนเทศ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต 26ก.ย.-5ต.ค.65 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอนที่ https://deqp.thaijobjob.com คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี

  สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ **ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. หน่วยที่ 1 นิติกรปฏิบัติการ 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ หน่วยที่ 2 นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ ทางเคมี หรือทางนิวเคลียร์เทคโนโลยี สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค หรือทางรังสีวินิจฉัย หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางนิวเคลียร์ เทคโนโลยี หน่วยที่ 3 นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ปฏิบัติการ 2 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ทางฟิสิกส์ หรือ ทางนิวเคลียร์เทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค ทางรังสีวินิจฉัย หรือทางฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางนิวเคลียร์ เทคโนโลยี ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ […]

อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ มช.รับสมัครพนักงาน32อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี

  อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1. พนักงานบัญชี 2 อัตรา หญิงหรือชายอายุไม่เกิน 32 ปี หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว ปวส. ขึ้นไป กลุ่มสาขาการบัญชี มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับงานด้านบัญชีไม่ต่ำกว่า 1 ปี หากมีความรู้ด้านการใช้งานระบบบัญชี 3 มิติของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถบริหารจัดการและทำงานได้หลากหลายหน้าที่ (Good Multi-Task Skill) สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี (แนบหลักฐานการสอบวัดทักษะด้านภาษา TOEIC/TOEFL/IELTS หรืออื่น ๆ (ถ้ามี) 2. พนักงานการเงิน 2 อัตรา หญิงหรือชายอายุไม่เกิน 32 ปี หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว ปวส. ขึ้นไป กลุ่มสาขาการบัญชี มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับงานด้านบัญชีไม่ต่ำกว่า 1 ปี หากมีความรู้ด้านการใช้งานระบบบัญชี 3 […]

สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร รับสมัครผู้ช่วยพนักงานทะเบียน วุฒิ ปวช.

  สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงาน สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4/2565 ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานทะเบียน 11 อัตรา ปวช.หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พาณิชยการ การตลาด การขาย สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 20ก.ย.-10ต.ค.65 ที่ เว็บไซต์ jobs.newmediax.net ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

GISTDA รับสมัครนักพัฒนานวัตกรรม คุณวุฒิ ป.เอก บัดนี้-25ก.ย.65

  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนักพัฒนานวัตกรรม 1 อัตรา ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี ทำงานประจำ ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรม ศรีราชา ชลบุรี (มีสวัสดิการที่พักอาศัย) คุณวุฒิ ป.เอก ด้านการบริหารนวัตกรรม วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ภูมิสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การเขียนโปรแกรม Python, R, C++ และ database software ได้แก่ NoSQL, SQL และ PySpark เป็นต้น มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือในการจัดระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย หรือคอมพิวเตอร์สำหรับงาน High performance somputing สามารถใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี ทำงานล่วงเวลาในวันหยุดราชการได้ รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต www.gistda.or.th บัดนี้-25ก.ย.65 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครพนักงาน ป.ตรีขึ้นไป 12-26ก.ย.65

  สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน 1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับต้น 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท (ยังไม่รวมเงินเพิ่มหากมีประสบการณ์ตรงและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน) ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทาง บริหารธุรกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ หรือ บริหารรัฐกิจ หรือรัฐศาสตร์ หรือพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หรือเศรษฐศาสตร์ หรือทางอื่น ที่สถาบันการบินพลเรือนกำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office โดยเฉพาะ Microsoft Office Excel ได้เป็นอย่างดี และ/หรือมีทักษะการใช้โปรแกรม Power B ,Tableau หรือ BI Tools หรือ โปรแกรมทางสถิติ 2. นายทะเบียน ระดับต้น 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท (ยังไม่รวมเงินเพิ่มหากมีประสบการณ์ตรงและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน) ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิศวกรรมศาสตร์ หรืออักษรศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ […]

1 2 136