อบต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ระดับ 2 -3 จำนวน 6 ตำแหน่ง

Advertisement อบต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ระดับ 2 -3 จำนวน 6 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 3-21 มิถุนายน 2556 Advertisement ตำแหน่งที่เปิดสอบแข่งขัน ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 จำนวน  5 ตำแหน่งแหน่งละอัตราดังนี้ -นายช่างโยธา -เจ้าพนักงานพัสดุ -เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ -เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย -เจ้าพนักงานธุรการ  ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา  -เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เงินเดือนที่จะได้รับสาหรับตำแหน่งตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัคร Advertisement คุณวุฒิปริญญาตรี จะได้รับเงินเดือน 8,340 บาท คุณวุฒิประกาศนียบบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จะได้รับเงินเดือน 7,460 บาท คุณวุฒิประกาศนียบบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) จะได้รับเงินเดือน 6,800 บาท วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ กาหนดการรับสมัครสอบแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ 3 […]