(4ตำแหน่ง) สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้เป็นต้นไป

Advertisement สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) รับสมัครงานตำแหน่งต่อไปนี้ 1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอาวุโส (IT Audit) Job Purpose : รับผิดชอบงานในระดับปฏิบัติการ รวมถึงให้คำแนะนำแก่ผู้ร่วมปฏิบัติงาน ในงานด้านการตรวจสอบภายใน ให้ได้ผลสำเร็จตามมาตรฐานและเป้าหมายที่กำหนด Job Responsibilities : ดำเนินการตรวจสอบขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน หรือระบบงานของส่วนงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อประเมินความเพียงพอ ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน กระบวนการบริหารความเสี่ยง และระบบที่ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางในคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน สรุปผลการตรวจสอบและจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ เพื่อให้มีการดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงแก้ไขที่กำหนด ดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบระบบสารสนเทศ (IT Audit Process) ประสานงานกับส่วนงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  Job Qualifications : คุณสมบัติขั้นต่ำที่ผู้สมัครต้องมีครบทั้ง 3 ข้อ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือ พาณิชยศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์  มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) หรือ การตรวจสอบภายนอก (External Audit) อย่างน้อย 3-7 ปี […]

สรอ.สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เปิดรับสมัครงานราชการ 4 ตำแหน่ง

สรอ.สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  เปิดรับสมัครงานราชการ 4 ตำแหน่ง  (ตั้งแต่บัดนี้ – ยังไม่ระบุวันสิ้นสุดรับสมัคร) สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เปิดรับสมัครงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.นักวิเคราะห์สารสนเทศ คุณสมบัติตามตำแหน่ง  เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี /โท วิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์: มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล อย่างน้อย 3 ปี ทักษะความชำนาญ : (Skill) มีทักษะในการประสานงาน สร้างความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ในระดับที่ใช้ได้ มีทักษะในการค้นหาข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปข้อมูลได้เป็นอย่างดี มีทักษะการนำเสนอ การออกแบบเอกสารและรายงานต่างๆ สามารถใช้ Ms word/Excel/power point เป็นอย่างดี สามารถจดบันทึกและสรุปรายงานการประชุมได้เป็นอย่างดี หน้าที่ความรับผิดชอบ […]