สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครสอบ พนักงานประจำ หลายตำแหน่ง 12 มิ.ย. – 5 ก.ค. 2556

Advertisement สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครสอบ พนักงานประจำ หลายตำแหน่ง 12 มิ.ย. – 5 ก.ค. 2556 ตำแหน่งที่เปิดสอบ พนักงานบริหารงาน บุคคล,นิติกรและธรรมาภิบาลองค์กร,พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการ,พนักงาน วิเคราะห์นโยบายและแผน ,พนักงานประชาสัมพันธ์,พนักงานบรรณารักษ์และสารสนเทศ,พนักงานระบบ คอมพิวเตอร์,พนักงานสารสนเทศ,พนักงานโสตทัศนศึกษา     พนักงานบริหารงานบุคคล จำนวน 1 อัตรา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ การบริหารงานบุคคล หรือสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง นิติกรและธรรมาภิบาลองค์กร จำนวน 1 อัตรา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์ พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการ จำนวน 1 อัตรา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารนโยบาย การบริหารธุรกิจ การติดตามและประเมินผลโครงการ หรือสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง พนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาสขาวการประชาสัมพันธ์ วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ […]