สกอ.รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.โท ด้านการศึกษา/ภาษาศาสตร์ 13-19มี.ค.62

Advertisement สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา เงินเดือน 21,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับ ป.โท ด้านการศึกษา หรือภาษาศาสตร์ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารบุคคล สำนักอำนวยการ ชั้น 2 อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ 13-19 มี.ค.62 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))  

สกอ.รับสมัครบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ป.โท ภาษา วรรณคดี ทางภาษาอังกฤษ สมัครออนไลน์บัดนี้-14มี.ค.62

    สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ) 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 17,500-19,250 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ได้รับคุณวุฒิปริญญาโทสาขาวิชาภาษา วรรณคดี ทางภาษาอังกฤษ ตามที่ ก.พ. กำหนด เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://mua.thaijobjob.com บัดนี้-4 มี.ค.62 (ขยายเวลาจากเดิมภายในวันที่ 7-21 ก.พ.62) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร)) ((คลิกที่นี่เพื่อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร2))

สกอ.รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท สมัครออนไลน์28ม.ค.-23ก.พ.62

    สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับข้าราชการ 1. นิติกรปฏิบัติการ 3 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ. 2. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 2 อัตรา เงินเดือน 17,500-19,250 บาท ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ. 3. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 1 อัตรา เงินเดือน 17,500-19,250 บาท ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา หรือทางการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือทางบริหารงานบุคคล หรือทางการบริหารทรัพยากรบุคคลและองค์กร หรือทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://mua.thaijobjob.com ภายในวันที่ 28 […]