รพ.ศรีธัญญา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ป.ตรี 25ก.พ.-22มี.ค.62

Advertisement     โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. นักจิตวิทยาคลินิก 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท ได้รับวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก 2. นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ได้รับวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทางใดทางหนึ่งที่เกี่ยวข้องในงานที่ปฏิบัติ 3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ได้แก่ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์  4. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา เงินเดือน 13,010 บาท ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจาก มัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี ภายในวันที่ 25 ก.พ.-22 มี.ค.62 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))