มศว รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี23อัตรา 21ม.ค.-15ก.พ.62

Advertisement     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ณ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน 1. วิศวกรวิชาชีพ 1 อัตรา เงินเดือน 17,200 บาท สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาในด้านวิศวกรรมไฟฟ้าหรือที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟ้าหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล และมีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคม 2. นักวิชาการเงินและบัญชี 3 อัตรา เงินเดือน 17,200 บาท ป.ตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น 3. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 17,200 บาท ป.ตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 4. นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา เงินเดือน 17,200 บาท […]