แบงก์ชาติ รับสมัครสอบบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ป.ตรีขึ้นไป+TOEIC700+มีประสบการณ์ เงินเดือนเริ่มต้น25,000 สมัครออนไลน์ บัดนี้-23ธ.ค.61

    ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัคร เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน ปิดรับสมัคร 23 ธ.ค.61 ความรับผิดชอบหลัก งานวิเคราะห์และติดตาม (1) ศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และรายงาน การทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ ธุรกรรมในตลาดเงิน รวมถึงเงินทุนเคลื่อนย้าย รวมถึงให้ข้อสังเกตและเสนอแนะเชิงนโยบาย และข้อเสนอแนะต่อแนวทางการกำกับตรวจสอบการทำธุรกรรมภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด และสอดคล้องกับนโยบายการดูแลค่าเงินในแต่ละสถานการณ์ (2) ประเมินความเสี่ยงของประเทศจากการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศและธุรกรรมในตลาดเงินของผู้เล่นในตลาด รวมถึงประสานกับฝ่ายตลาดการเงินเพื่อประเมินความเสี่ยงในภาพรวมของประเทศทั้งในเรื่องของ เสถียรภาพของค่าเงินบาท ผลกระทบต่อสภาพคล่อง และ concentration risk รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (3) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และติดตาม รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการผลักดันเชิงนโยบาย ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมให้เกิดความสมดุลระหว่างเงินทุนไหลเข้าและไหลออก หรือลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศ เช่น การสนับสนุนการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ การสนับสนุนการใช้เงินสกุลภูมิภาค เพื่อกำหนดกลยุทธ์ในภาพรวมของธนาคาร รวมถึงแนวทางในการผ่อนคลายระเบียบ (4) ศึกษา วิเคราะห์ และติดตามการออกมาตรการแลกเปลี่ยนเงินของประเทศต่างๆ เพื่อเป็น warning indicator และพัฒนาระบบข้อมูลรองรับ สำหรับเสนอแนะการดำเนินนโยบายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (5) ช่วยศึกษา วิเคราะห์ […]