ไปรษณีย์ไทย รับสมัคร ผจก.ฝ่ายบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กร บัดนี้-21ต.ค.64

Advertisement Advertisement   บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กร ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง และกรณีผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศต้องมีหนังสือรับรองการเทียบวุฒิจากสำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา โดยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิปริญญาโทศิลปศาสตร์ หรือปริญญาโท บริหารธุรกิจ หรือปริญญาโทวิทยาศาสตร์ ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ ในสาขาบริหารธุรกิจ บูรณาการการจัดการ ทางธุรกิจ หรือการจัดการนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการจัดการการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม Advertisement ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ หรือขอใบรับสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ชั้น 1 โซน AB เลขที่ 111 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210-0299 โทรศัพท์ 02 831 3378 หรือ 02 831 3578 โทรสาร 02 831 3372 ตั้งแต่บัดนี้ […]

ไปรษณีย์ไทย รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท 33อัตรา ปฏิบัติงานกทม.,สุราษฎร์ฯ,นครราชสีมา สมัครออนไลน์บัดนี้-4ม.ค.62

    บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด  รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานโดยมีตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ รหัสคุณวุฒิ 01 คุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาบัญชีการเงิน ฝ่ายการบัญชี รหัสคุณวุฒิ 02 คุณวุฒิปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและธนาคาร โดยต้องจบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี ฝ่ายสวัสดิการและสุขภาพอนามัย รหัสคุณวุฒิ 03 คุณวุฒิปริญญาตรีไม่จำกัดสาขาวิชา มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน Call Center ไม่ต่ำกว่า 3 ปี ฝ่ายบริหารงานกลาง รหัสคุณวุฒิ 04 คุณวุฒิปริญญาตรีทางด้านบัญชี หน่วยงานต่าง ๆ รหัสคุณวุฒิ 05 คุณวุฒิปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์ มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจรักษาในโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนไม่น้อยกว่า 3 ปี ฝ่ายสวัสดิการและสุขภาพอนามัย รหัสคุณวุฒิ 06 คุณวุฒิปริญญาตรีนิติศาสตร์ และมีใบอนุญาตว่าความ สำนักงานไปรษณีย์เขต 3 (จังหวัดนครราชสีมา) รหัสคุณวุฒิ 07 คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงินการธนาคาร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ […]

(สมัครทางอินเทอร์เน็ต)ไปรษณีย์ไทย รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท26มิ.ย.-12ก.ค.60

  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน 16 อัตรา คุณวุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://www.thailandpost.com หัวข้อ "ข่าว" และไปที่ "สมัครงาน-ประกาศ" หรือเว็บไซต์ http://job.thailandpost.com ภายในวันที่ 26 มิ.ย.-12 ก.ค.60  คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารประกาศ 17 หน้า)   

ไปรษณีย์ไทย รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ปวส/ป.ตรี บัดนี้-25ม.ค.60

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน ในสังกัดและคุณวุฒิดังนี้ 1. สังกัด ฝ่ายสื่อสารองค์กร 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท – ป.ตรี ศิลปศาสตร์ หรือ ปริญญาตรีศิลปะ สาขาวิชานฤมิตรศิลป์ สาขาวิชามัณฑนศิลป์ สาขาวิชาเรขศิลป์ สาขาวิชาวิจิตศิลป์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ และสาขาวิชาออกแบบสื่อนวัตกรรม คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม  2. ฝ่ายกฎหมาย 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท – ป.ตรี นิติศาสตร์ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 3. ฝ่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ 1 อัตรา เงินเดือน 12,000 บาท – ปวส. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาไฟฟ้า คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม ผู้สนใจสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร […]

ไปรษณีย์ไทย เปิดสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท รับสมัครบัดนี้-15ก.ย.59

บริษัท ไปรษณีย์ไทย (จำกัด) รับสมัครสอบคัดเลือกผู้ได้รับคุณวุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท 6 อัตรา เข้าบรรจุเป็นพนักงานของไปรษณีย์ไทย รายละเอียดโดยสังเขปดังนี้ 1. วุฒิ ปวช. สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง 1 อัตรา เงินเดือน 10,740 บาท คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดฉบับเต็ม 2. วุฒิ ปวส. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม/ออกแบบสถาปัตยกรรม/ ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม 1 อัตรา (สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้เป็นอย่างดี)  เงินเดือน 12,000 บาท คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดฉบับเต็ม  3. วุฒิ ป.ตรี ทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท – ปฏิบัติงานที่ สำนักงานไปรษณีย์เขต 5 ถ.มหิดล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 1 อัตรา – ปฏิบัติงานที่ สำนักงานไปรษณีย์เขต 9 ถ.กาญจวนิช […]

(12อัตรา) ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชัน รับสมัครงานวุฒิ ม.6/ป.ตรี ขึ้นไป บัดนี้-19ส.ค.59

บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชัน จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน วุฒิ ม.6/ป.ตรี ขึ้นไป 12 อัตรา รับสมัครบัดนี้-19 ส.ค.59 (ขยายเวลารับสมัครจากเดิมปิดรับสมัคร 29ก.ค.59) รายละเอียดดังนี้ คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดประกาศขยายเวลารับสมัคร คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดประกาศรับสมัครเดิม   

ไปรษณีย์ไทย เปิดสอบเข้าทำงาน วุฒิ ม.3/ม.6 รับสมัครบัดนี้-11ส.ค.59

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครสอบคัดเลือกผู้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 อัตรา เงินเดือน 9,040 บาท เปิดรับสมัครบัดนี้-11 ส.ค.59 รายละเอียดดังนี้ คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ไปรษณีย์ไทยเปิดสอบเข้าทำงาน วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน15,000-15,890 รับสมัครบัดนี้-11ส.ค.59

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครสอบคัดเลือกผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี 5 อัตรา เงินเดือน 15,000-15,890 บาท รับสมัครบัดนี้-11 ส.ค.59 รายละเอียดดังนี้.   คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดเอกสาร1 คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดเอกสาร2

1 2