มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา (บัดนี้ – 4 ก.ย.56)

Advertisement มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์  (บัดนี้ – 4 ก.ย.56) (ขยายเวลาจากเดิม) Advertisement คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยโดยมีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา  คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือทางอื่นที่ ก.พ.อ. กำหนดว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ Advertisement  อัตราเงินเดือน  11,330 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว 3,670 บาท  รวม  15,000 บาท   ตำแหน่ง ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางอื่นที่เกี่ยวข้อง อัตราเงินเดือน […]