กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 578 อัตรา (บัดนี้ – 5 มี.ค.57)

Advertisement กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 578 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 5 มี.ค.57 Advertisement ชุดติว DVD + คู่มือเตรียมสอบกองทัพอากาศ ชั้นสัญญาบัตร + ชั้นประทวน คลิกเลย ตำแหน่งและอัตรที่เปิดรับ บรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นว่าที่เรืออากาศตรี) จำนวน 62 อัตรา โดยมีวุฒิปริญญาตรี – โท ในสาขาวิชาที่กำหนด บรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี) จำนวน 391 อัตรา โดยมีวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี (มัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)) บรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี) จำนวน 155 อัตรา (กองบินต่างจังหวัดและโรงเรียนการบิน) โดยสำเร็จการศึกษาคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สมัครงานได้ทางอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ช.ม. ทาง http://job.rtaf.mi.th/ ตั้งแต่บัดนี้ – 5 มี.ค.57 Advertisement […]

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการทหาร ชั้นต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร จ่าอากาศตรี จำนวน 44 อัตรา (19 -25 ก.ย.56)

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการทหาร ประจำปีงบประมาณ 2557 ชั้นต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร จ่าอากาศตรี จำนวน 44 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 19 -25 กันยายน 2556 คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com   กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2557 จํานวน 44 อัตรา  โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร (ดูตำแหน่งได้ตามลิ้งด้านล่างสุด) คุณวุฒิ ม.ปลาย หรือ ปวช. (ดูสาขาได้ตามลิ้งด้านล่างสุด) คุณสมบัติทั่วไป 1. มีภูมิลําเนาตามทะเบียนบ้านจังหวัดเดียวกับกองบินหรือโรงเรียนการบินหรือจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับกองบินหรือโรงเรียนการบินที่เปิดรับสมัคร โดยต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านก่อนวันเปิดรับสมัครไม่น้อยกว่า 3 เดือน 2. มีสัญชาติไทย บิดาและมารดามีสัญชาติไทยโดยกําเนิดแต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวนซึ่งเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกําเนิดอยู่แล้วมารดาจะมิใช่เป็น ผู้มีสัญชาติไทยโดยกําเนิดก็ได้ 3. มีอวัยวะรูปร่างลักษณะท่าทางและขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหารไม่เป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับที่ 74 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติว่าด้วยการรับราชการทหาร พ.ศ.2497 […]

กองทัพอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ประจำปี 2556

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ระหว่างวันที่ (15 – 23 พ.ค. 2556) ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : พนักงานการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน : 10610 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น ถึง มัธยมศึกษาตอนปลาย คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. เพศหญิงหรือชาย 2.คุณวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกตอนต้น ถึง มัธยมศึกษาตอนปลาย 3. มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และหากเป็นผู้มีประสบการณ์ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. จัดทำ รวบรวม และเก็บเอกสารทางการเงิน หรือการงบระมาณ 2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 3. บันทึกรายการในสมุดลงรายการเบื้องต้น […]