กรมบังคับคดี เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงานราชการจำนวน 1 ตำแหน่ง 10 อัตรา

Advertisement กรมบังคับคดี เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่งนิติกร จำนวน 10 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 8 กันยายน ถึง 26 กันยายน 2557 Advertisement ตำแหน่งที่เปิดสอบ ชื่อตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 10 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : ผู้สมัครสอบจะต้องได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป หลักสูตรและวิธีการสอบ ทดสอบข้อเขียน 200 คะแนน ดังนี้ 1.กฎหมายวิธีสบัญญัติ และกฎหมายสารบัญญตั -กฎหมายว่าด้วยล้มละลาย -กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความแพ่ง -กฎหมายลักษณะพยาน -กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ […]

กรมบังคับคดี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 6 ตำแหน่ง 48 อัตรา (3 – 7 มี.ค 57)

กรมบังคับคดี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 48 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 3 – 7 มี.ค 57   ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 10 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบัญชี และวิชาบริหารธุรกิจ 2.ชื่อตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 7 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาเศรษฐสาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ ทางบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาใดสาขาหนึ่งทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทางบริหารงานบุคคล ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ […]