กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครงาน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา

Advertisement กรมการจัดหางาน  เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 2 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 3 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ ชื่อตำแหน่ง :    เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล อัตราเงินเดือน :    11,280 บาท ประเภท :    บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง :    2 อัตรา ระดับการศึกษา :    ปวช. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :    ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล เพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลลงในบัตร หรือกระดาษเทป หรือเทปแม่เหล็ก การประมวลผล จัดทำทะเบียนต่างๆ และตรวจสอบเอกสารความถูกต้องของข้อมูลเพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยพนักงานราชการต้องปฏิบัติงานโดยมีสมรรถนะความสามารถในการมุ่งผลสัมฤทธิ์ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ในการบริการที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความถูกต้องของงาน รับผิดชอบ เสียสละ […]