‘สภาพัฒน์’ แนะเก็บภาษี ‘กำไรขายหุ้น’ แก้ปัญหารวยกระจุก จนกระจาย

“สภาพัฒน์” เผยความเหลื่อมล้ำไทยยังสูงเมื่อเทียบกับภูมิภาค ชี้คนรวย 10% มีส่วนแบ่งรายได้คิดเป็น 35.5% ของคนทั้งประเทศ แนะรัฐปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ-เก็บภาษี “Capital Gains Tax” จับตาหนี้ครัวเรือนเพิ่มต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 1 มี.ค. นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ เปิดเผยสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำของประเทศไทย ว่า แม้ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา (2531-2560) สถานการณ์ความเหลื่อมล้ำมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น แต่ถือว่ายังอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับประเทศในภูมิภาค โดยปี 2560 ประชากร 40% ที่มีรายได้ต่ำสุด มีส่วนแบ่งรายได้เพียง 12% ขณะที่ประชากร 10% ที่มีรายได้สูงสุด มีส่วนแบ่งรายได้สูงถึง 35.5% ทั้งนี้ หากพิจารณาในแง่สินทรัพย์ทางการเงินและการถือครองที่ดิน พบว่าสินทรัพย์เหล่านี้กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคนจำนวนน้อย โดยในปี 2561 บัญชีเงินฝากที่มีวงเงินเกิน 10 ล้านบาทขึ้นไป มีเพียง 111,517 บัญชี หรือคิดเป็น 0.1% ของบัญชีทั้งหมด แต่มีวงเงินฝากสูงถึง […]

สศช.สั่งเกาะติดพฤติกรรมธุรกิจรายใหญ่เอาเปรียบรายย่อยผูกขาดการค้า

  สภาพัฒน์ฯสั่งสำนักงานแข่งขันทางการค้า เกาะติดพฤติกรรมธุรกิจรายใหญ่เอาเปรียบรายย่อย แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ภายหลังสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าที่แยกตัวออกจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ มาเป็นองค์กรอิสระเริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 2 ม.ค. 2562 ล่าสุดคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบกรอบวงเงินตามคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า วงเงินรวม 404 ล้านบาท ซึ่งหลังจากนี้จะบรรจุไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 และสำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ต่อไป ขณะที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้มีความเห็นในที่ประชุม ครม.ว่า สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าจะต้องให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกกับการกำกับดูแลให้เกิดความเป็นธรรมทางการค้าที่มีผลกระทบต่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและรายย่อย ติดตามพฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการผูกขาด การส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค สะดวก และรวดเร็ว เพื่อสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันทางการค้าที่เสรีและเป็นธรรม ส่งเสริมบรรยากาศการค้าและการลงทุน ขณะที่ด้านกระทรวงการคลัง ระบุว่า สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าต้องให้ความสำคัญในการควบคุม กำกับดูแลการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบใช้จ่ายงบประมาณมีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับยุทธศาสตร์การกำกับการแข่งขันทางการค้า ในปี 2563-2564 มี 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1.กำกับดูแลโครงสร้างตลาดและการประกอบธุรกิจให้มีการแข่งขันเสรีและเป็นธรรม ใช้งบประมาณ 30.16 ล้านบาท 2.เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นสากล 18.06 ล้านบาท 3.ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าทั้งในและนอกประเทศ 12.62 ล้านบาท 4.ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการประกอบธุรกิจและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายแข่งขันทางการค้า […]

สภาพัฒน์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน18,000 ไม่ต้องผ่าน กพ ภาค ก สมัครออนไลน์11-20ธ.ค.61

    สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ชื่อเดิม สภาพัฒน์) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ระดับ 3 จำนวน 5 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ การบัญชี การเงินและการธนาคาร บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://nesdb.thaijobjob.com ภายในวันที่ 11-20 ธ.ค.61  คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

สภาพัฒน์ รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ ป.ตรี สมัครออนไลน์ 21พ.ย.-13ธ.ค.61

    สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 2 อัตรา  คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารรัฐกิจหรือ รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบริหารทรัพยากรบุคคล สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรีขึ้นไป เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://nesdb.thaijobjob.com ภายในวันที่ 21 พ.ย.-13 ธ.ค.61 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม