เภสัชฯ-พยาบาล เถียงกันเสียงแตก! พ.ร.บ.ยาฉบับใหม่ พยาบาลจ่ายยาได้!

Advertisement   หลังจากกรณีองค์กรวิชาชีพเภสัชกรรมออกมาคัดค้านร่าง พ.ร.บ.ยา พ.ศ…. ฉบับใหม่ ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) จัดทำขึ้นแทน พ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510 ซึ่งเคยเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี(ครม.) มาหลายครั้ง แต่ไม่ผ่านการพิจารณา กลายเป็นกฎหมายที่ใช้มานานกว่า 50 ปี ล่าสุดแม้จะผ่านการประชาพิจารณ์และเสนอต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรี(ครม.) แต่ก็ถูกให้นำเข้าสู่การประชาพิจารณ์ผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการอีกครั้ง เพื่อรวบรวมประเด็นต่างๆ ปรากฏว่ายังไม่ทันเสนอ ครม. องค์กรวิชาชีพเภสัชกรรมก็ออกมาคัดค้าน โดยเฉพาะประเด็นที่มองว่า ร่าง พ.ร.บ.นี้เปิดช่องให้วิชาชีพอื่นๆ จ่ายยาและขายยาได้ ไม่ใช่แค่เภสัชกรเท่านั้น ความคืบหน้าเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม สภาการพยาบาลได้เผยแพร่ประกาศจุดยืนวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์กับความปลอดภัยในการใช้ยา ผ่านเว็บไซต์เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 โดยระบุว่า ขอสนับสนุนร่าง พ.ร.บ.ยา พ.ศ…. ฉบับผ่านประชาพิจารณ์เมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 ซึ่งเป็นร่าง พ.ร.บ.ยา ที่จะเอื้อให้ทุกวิชาชีพทางด้านสุขภาพ สามารถทำงานร่วมกันบนความทับซ้อนของวิชาชีพในระบบสุขภาพได้ด้วยจิตวิญญาณของทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีความเอื้ออาทรต่อกัน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ ฯลฯ ประกาศดังกล่าวยังระบุอีกว่า การศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ในทุกหลักสูตร จัดการเรียนการสอนเรื่องยาอย่างเพียงพอ คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเรียนวิชาเภสัชศาสตร์ จำนวน 3 หน่วยกิต […]