สนช.ผ่านกฎหมายแล้ว! ตัดคะแนนฝ่าฝืนกฎจราจร แต้มหมดยึดใบขับขี่!

Advertisement   สนช.ถกกฎหมายจราจรทางบกกันวุ่น ต้องสั่งพักการประชุมเกือบ 2 ชม.ก่อนผ่านด้วยมติเอกฉันท์ เมื่อวันที่ 22 ก.พ. ที่รัฐสภา มีการกระชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่….) พ.ศ…. โดยมีสาระสำคัญคือ เพื่อแก้ไขในสาระของพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกใบสั่งสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร ที่กำหนดให้ใช้การบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับขี่ รองรับการใช้ใบขับขี่แบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงกำหนดมาตรการที่เกี่ยวกับการดูแลและบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกให้มีประสิทธิภาพ สมาชิกสนช.ต่างซักถามถึงหลักเกณฑ์และข้อกำหนดในประเด็นการตัดคะแนนความประพฤติของบุคคลที่ฝ่าฝืนหรือทำผิดกฎจราจร รวมถึงการเพิ่มบทบัญญัติให้เจ้าหน้าที่สามารถระงับการใช้รถ หรือยินยอมให้ผู้ขับขี่ขับรถได้ โดยกังวลว่าจะเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนหรือไม่ โดยกรรมาธิการฯ ชี้แจงว่า หลังจากร่างกฎหมายมีผลบังคับใช้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ต้องออกข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการตัดคะแนนผู้ขับขี่ ซึ่งเบื้องต้นร่างข้อกำหนดระบุให้ผู้ขับขี่มีคะแนน 12 คะแนน ขณะที่อัตราการตัดคะแนนนั้น จะมีหลักเกณฑ์ อาทิ การฝ่าไฟแดง ตัด 1 คะแนน และการไม่หลีกทางให้รถพยาบาลฉุกเฉิน ตัด 3 คะแนน ทั้งนี้ หากคะแนนถูกตัดจนหมดจะถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ และหากอยากได้แต้มคืนจะต้องเข้ารับการอบรมโดยต้องมีค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม ก่อนที่สตช.จะออกข้อกำหนดต่างๆ นั้น จะจัดเวทีรับฟังความเห็นประชาชนด้วย สำหรับการระงับการใช้รถ หรือยินยอมให้ผู้ขับขี่ขับรถได้นั้น […]