(สมัครออนไลน์)สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ป.โท บัดนี้-22มี.ค.61

Advertisement   สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://otp.job.thai.com/ 8 ก.พ.-22 มี.ค.61 (ขยายเวลาจากเดิม 18 ม.ค.-6 ก.พ.61)  1. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 5 อัตรา เงินเดือน 17,500 – 19,250 บาท 1) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโทขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.  2) ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือ ทางวิศวกรรมโครงสร้าง  3) ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีอายุถึงวันปิดรับสมัคร 2. วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ 3 อัตรา เงินเดือน 17,500 – 19,250 บาท 1) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโทขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.  2) ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า  3) ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีอายุถึงวันปิดรับสมัคร  3. วิศวกรปฏิบัติการ 2 อัตรา เงินเดือน 17,500 – 19,250 บาท 1) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโทขึ้นไป […]