ธอส.รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งวิศวกรโยธาและสถาปนิก วุฒิป.ตรีขึ้นไป ประสบการณ์1ปี สมัครออนไลน์16-25ม.ค.62

    ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติทั่วไป • มีสัญชาติไทย • อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี • เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ • ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง • ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี • ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว • ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ • ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี ตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่รับสมัคร วิศวกร (โยธา) (เกรด 5-8) ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา จำนวน 1 อัตรา 1.คุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา หรือเทียบเท่า 2.อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) 3.มีประสบการณ์การทำงาน ไม่น้อยกว่า 1 […]

(สมัครออนไลน์)สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ ตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ บัดนี้-31ส.ค.61

    สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท (สำหรับหลักสูตร 4 ปี) และ 15,800 – 17,250 บาท (สำหรับหลักสูตร 5 ปี)  คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด  เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://m-society.thaijobjob.com ภายในวันที่ 24-31 ส.ค.61 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

(สมัครออนไลน์)กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ป.ตรี 21-29ก.ค.60

  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ 4 ตำแหน่ง เงินเดือน 15,000-16,500 บาท (หลักสูตร ป.ตรี 4 ปี), 15,800-17,380 บาท (หลักสูตร ป.ตรี 5 ปี) คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://hss.job.thai.com ภายในวันที่ 21-29 ก.ค.60  คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

กรมโยธาธิการฯ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 27มี.ค.-8เม.ย.60

  กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานสถาปนิก 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท (สำหรับวุฒิ ป.ตรี 4 ปี), 20,540 บาท (สำหรับวุฒิ ป.ตรี 5 ปี) คุณสมบัตเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และมีใบ ก.ส. ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ชั้น 3 ภายในวันที่ 27 มี.ค.-8 เม.ย.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

(สมัครออนไลน์)กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบรับราชการ วุฒิ ป.ตรี27มี.ค.-22เม.ย.60

  กรมทางหลวงชนบท รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ 1 อัตรา สังกัดสำนักสำรวจและออกแบบ เงินเดือน 15,000-16,500 บาท (สำหรับ ป.ตรี 4 ปี), 15,800-17,830 บาท (สำหรับ ป.ตรี 5 ปี)  คุณสมบัติเฉพาะ – ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ http://drr.job.thai.com หัวข้อ "รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ" ภายในวันที่ 27 มี.ค.-22 เม.ย.60  คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม   

(งานรัฐวิสาหกิจ)ธกส.รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป 21พ.ย.-9ธ.ค.59

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคารไม่เกินระดับ 9 ปฏิบัติงานประจำฝ่ายอำนวยการ ปฏิบัติงานด้านสถาปนิก 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ – เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร) – สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ป.ตรี หรือเทียบเท่าด้านสถาปัตยกรรมหลักจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง – มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สถาปัตยกรรมหลักจากสถาปนิก ในระดับภาคีสถาปนิก หรือสูงกว่า – ต้องมีประสบการณ์ด้านการออกแบบ ไม่น้อยกว่า 3 ปี ในงานประเภทอาคารสำนักงาน หรืออาคารพักอาศัยรวม หรืออาคารโรงพยาบาล หรืออาคารสาธารณะ และต้องมีอาคารอย่างน้อย 1 โครงการที่เป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ (อาคารที่มีพื้นที่ 2,000 ตารางเมตร ขึ้นไป) – มีความสามารถในการใช้โปรแกรม MS Office และโปรแกรม Auto CAD ในงานด้านวิชาชีพได้ดี – มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์การออกแบบอาคาร 3 มิติ (3D) เพื่อประกอบการนำเสนอผลงานทางวิชาชีพ (Presentation) […]

(สมัครออนไลน์)สพฐ.เปิดสอบเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี รับสมัคร15พ.ย.-6ธ.ค.59

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ 3 อัตรา สังกัดสำนักอำนวยการ  – เงินเดือน 15,00-16,500 บาท สำหรับคุณวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปีต่อจากวุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า – เงินเดือน 15,800-17,380 บาท สำหรับคุณวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปีต่อจากวุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า คุณสมบัติเฉพาะ ได้รับ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ภายในวันที่ 15 พ.ย.-6 ธ.ค.59 ตลอด 24 ชม.ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ https://obec.job.thai.com คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

กรมโยธาธิการฯ เปิดสอบพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน19,500-20,540 รับสมัคร3-12ต.ค.59

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานสถาปนิก 1 อัตรา เงินเดือน 19,500-20,540 บาท ปฏิบัติงาน จ.นราธิวาส (วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด) ผู้สนใจ ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส บริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (หลังเก่า) ถ.พิชิตบำรุง ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส ภายในวันที่ 3-12 ต.ค.59 ในวันและเวลาราชการ (คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) 

วิทยุการบินแห่งประเทศไทย รับสมัครงาน วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน19,250

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน รายละเอียดดังต่อไปนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร รหัสตำแหน่งที่ 01 – วิศวกร (วิศวกรจราจรทางอากาศ) – วิศวกร (ธุรกิจ) – วิศวกรมาตรฐานเครื่องวัด – วิศวกร (พัฒนาทรัพยากรบุคคล) – วิศวกรเทคโนโลยีสารสนเทศ อัตราเงินเดือนหลังบรรจุเป็นพนักงานถาวร : 19,250 บาท คุณสมบัติ – อายุไม่เกิน 27 ปี – ผลการทดสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน (ผลการทดสอบไม่เกิน 6 เดือน) – ป.ตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร, วิศวกรรมโทรคมนาคม, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมสารสนเทศ – สามารถปฏิบัติงานแบบเข้ากะได้ ณ พื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสำนักงานทุ่งมหาเมฆ – มีความรู้ความเข้าใจในระบบคอมพิวเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่ง […]