สถาบันโรคผิวหนัง รับสมัครงานไม่จำกัดวุฒิ/ม.3/ม.6/ป.ตรี 18-31ม.ค.61

Advertisement     กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ สถาบันโรคผิวหนัง 1. พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 15,960 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 2. นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 15,960 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรีสาขาวิชาเทคนิคการแพทยื 3. นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 13,300 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 4. เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 10,200 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรีสาขาวิชาการจัดการ การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ พณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ 5. ผู้ช่วยพยาบาล 2 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ […]

สถาบันโรคผิวหนัง รับสมัครงานวุฒิ ม.3/ม.6/ปวส. 18-28เม.ย.60

  กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา 1. เจ้าพนักงานพัสดุ 2 อัตรา เงินเดือน 10,200 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการ การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ พาณิชยกรรม 2. พนักงานประจำห้องทดลอง 1 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ และได้รับวุฒิ ม.3/ม.6 หรือได้รับคุณวุฒิทางอื่นที่ กพส.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 สถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราวของสถาบันโรคผิวหนัง อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 09 5207 2840 […]

สถาบันโรคผิวหนัง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 21-25พ.ย.59 เงินเดือน18,000

กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ปฏิบัติงาน ณ สถาบันโรคผิวหนัง คุณสมบัติเฉพาะ : ป.ตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการบริหารงานบุคคล สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 สถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราวของสถาบันโรคผิวหนัง อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 09 5207 2840 ภายในวันที่ 21-25 พ.ย.59 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

สถาบันโรคผิวหนัง เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน18,000

กรมการแพทย์ โดยสถาบันโรคผิวหนัง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ป.ตรี ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจทางการบัญชี หรือทางการเงิน หรือทางการเงินและการธนาคาร หรือทางการจัดการ หรือทางการจัดการทั่วไป หรือทางการตลาด หรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาพณิชยศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาระบบสารสนเทศ – มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธภาพ  – มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลชั้น 6 สถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราวของสถาบันโรคผิวหนัง อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร.09 5207 2840 ตั้งแต่วันที่ 13-22 ก.ค.59 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม