สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) รับสมัครผู้ดำรงตำแหน่ง ผอ.ฝ่ายตรวจสอบภายใน วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-18ต.ค.60

Advertisement   ด้วยยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ คุณสมบัติเฉพาะ – การศึกษาไม่ต่ำกว่า ป.ตรี สาขาบัญชี ตรวจสอบภายใน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง – มีประสบการณ์การทำงานรวม 20 ปี โดยมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในอย่างน้อย 15 ปี (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dti.or.th/download/171006030445_3jobposting60_DIA5.pdf ) การรับสมัคร             1. กำหนดการรับสมัคร                 – วันที่ 6 – 18 ตุลาคม 2560   ประกาศรับสมัคร                 – วันที่ 20 ตุลาคม 2560  ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบคัดเลือกทางเว็บไซต์ www.dti.or.th                 – วันที่ 31 ตุลาคม 2560  ผู้สมัครเข้ารับการทดสอบคัดเลือกโดยการแสดงวิสัยทัศน์ สัมภาษณ์และทดสอบทางจิตวิทยา เวลา 08.30 น […]

(สมัครทางไปรษณีย์/อีเมล์)สทป.รับสมัครสอบเป็นเจ้าหน้าที่ วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-25ส.ค.60

  สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) (สทป.) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 7 จำนวน 2 อัตรา (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครงาน)  รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามต่อไปนี้                      1.1    มีสัญชาติไทย                      1.2    อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์                      1.3    สามารถทำงานให้สถาบันได้เต็มเวลา […]

(งานคนพิการ)สปท.รับสมัครผู้พิการเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง วุฒิ ม.6/ปวช. บัดนี้-25ส.ค.60

  สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครผู้พิการเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 2 อัตรา   รายละเอียดดังต่อไปนี้   1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามต่อไปนี้ 1.1 ตำแหน่ง ลูกจ้าง(ธุรการส่วนการเงิน) วุฒิ ม.6/ปวช. คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 1.2 ตำแหน่ง ลูกจ้าง(ธุรการส่วนกลาง) วุฒิ ม.6/ปวช. คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 2. กำหนดการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้าง ปีงบประมาณ 2560  : 2.1 ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัครงานให้ครบถ้วน ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 25 สิงหาคม 2560 2.2 สอบสัมภาษณ์ และทดสอบทางจิตวิทยา ระหว่างวันที่  20- 22 กันยายน  2560 ( จะแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์อีกครั้ง) 2.3 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกฯ และ/หรือ ผู้ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก […]

(สมัครทางอีเมล์/ไปรษณีย์ได้)สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-18ส.ค.60

  สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 6 จำนวน 7 ตำแหน่ง ดังนี้ เจ้าหน้าที่แผนและงบประมาณ 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป (คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) นักวิจัย (Control and Communication) 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป (คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) นักวิจัย (Metallurgy&Material) 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป (คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) วิศวกรควบคุมกระบวนการผลิต 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป (คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางวิศวกรรม 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป (คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) เจ้าหน้าที่ผสมดินขับ 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป (คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) […]

(14อัตรา มีป.ตรีทุกสาขา) สทป.รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-3ม.ค.60

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 4 จำนวน 14 อัตรา  ตั้งแต่บัดนี้-3 ม.ค.60 (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครงาน)  รายละเอียดดังต่อไปนี้ คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ (1) มีสัญชาติไทย (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ (3) สามารถทำงานให้แก่สถาบันได้เต็มเวลา (4) มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของสถาบัน (5) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ (6) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ (7) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับสถาบัน หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของสถาบัน หรือขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของสถาบันไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  (8) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทำทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครและคุณสมบัติเฉพาะ 1. ผู้อำนวยการส่วนประจำศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิค 1 อัตรา – ป.โท วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง – อายุงานรวม 15 ปี โดยมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศอย่างน้อย 10 ปี คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม  […]

1 2