สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง รับสมัคร จนท. วุฒิ ป.ตรี ปฏิบัติงานวาวี สบเมย ถ้ำเวียงแก

Advertisement Advertisement   สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงประจำพื้นที่ (วาวี สบเมย ถ้ำเวียงแก) 3 อัตรา เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น การเกณฑ์ทหารแล้ว สำเร็จการศึกษา ป.ตรี ทางด้านการพัฒนาชุมชน เกษตรศาสตร์ ส่งเสริมการเกษตร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถออกปฏิบัติงานในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลชุมชนและทุรกันดาร และปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ หากมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่สูงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 อย่างน้อย 2 เข็ม ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มงานบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาราชการ ช่วงเช้าเวลา 08.30-12.00 น. และ ช่วงบ่ายเวลา 13.00-16.30 น. Advertisement หรือส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครงานทางไปรษณีย์ถึงกลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง […]

รับสมัคร พนง.ไม่จำกัดวุฒิ ขับรถกอล์ฟได้ ปฏิบัติงานอุทยานราชพฤกษ์

  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างในตำแหน่งจ้างเหมาบริการกลุ่มวิชาการและการเรียนรู้ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 1 อัตรา อัตราจ้าง 12,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เพศชายหรือหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น มีสัญชาติไทย ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีประสบการณ์ด้านการขับรถโดยสารชมวิว รถกอล์ฟไฟฟ้า มีใบขับขี่รถยนต์และมีความรู้เบื้องต้นเรื่องเครื่องยนต์ ระบบไฟฟ้าหากเกิดกรณีขัดข้อง ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มงานบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาราชการ ช่วงเช้าเวลา 08.30-12.00 น. และ ช่วงบ่ายเวลา 13.00-16.30 น. หรือส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครงานทางไปรษณีย์ถึงกลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เลขที่ 65 หมู่ 1 ถนนสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ […]

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง รับสมัครจ้างเหมาบริการงานการเงินและบัญชี

  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง รับสมัครจ้างเหมาบริการงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ธันวาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งที่รับสมัคร: จ้างเหมาบริการงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ผู้สนใจสมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มงานบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ สำนักอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ภายในวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ในวันและเวลาราชการ ช่วงเช้าเวลา 08.30-12.00 น. และ ช่วงบ่ายเวลา 13.00-16.30 น. หรือส่งใบสมัคร และหลักฐานประกอบการสมัครงานทางไปรษณีย์ถึงกลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เลขที่ 65 หมู่ 1 ถนนสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 ในกรณีส่งใบสมัครและเอกสารทางไปรษณีย์ ให้ส่งถึงกลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 […]

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง รับสมัครเจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 3 บัดนี้-24 ก.ย. 64

  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง รับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 3 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 กันยายน 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 3 ตำแหน่งที่รับสมัคร เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหนง ดังนี้  วุฒิ ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด การเงิน การบัญชี นิติศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขารัฐศาสตร์  มีประสบการณ์ทำงานด้านการพัสดุ ไม่น้อยกว่า 2 ปี มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office เป็นอย่างดี มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เป็นอย่างดี มีความสามารถในการประสานการทำงานร่วมกับบุคคลและหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน มีมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพที่ดี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง สามารถทำงานให้สถาบันได้เต็มเวลาและเปลี่ยนแปลงเวลาการทำงานตามที่สถาบันกำหนด และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในพื้นที่ทุรกันดารได้ อัตราเงินเดือนขั้นต่ำ : […]

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) รับสมัครเจ้าหน้าที่ บัดนี้-20 ก.ย.64

  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) รับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การตลาดและกิจกรรม ระดับ 3 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 กันยายน 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การตลาดและกิจกรรม ระดับ 3 ชื่อตำแหน่งที่รับสมัคร: เจ้าหน้าที่การตลาดและกิจกรรม ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทางด้านการตลาด บริหารธุรกิจ ด้านการบริหารจัดการ ด้านสื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 กันยายน 2564 กรณียื่นสมัครด้วยตนเอง สามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. กรณีส่งไปรษณีย์ สามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครงานมาที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เลขที่ 65 […]

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ บัดนี้-16 มิ.ย.64

  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 3 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 มิถุนายน 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 3 ตำแหน่งที่รับสมัคร: เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา ไม่ต่ำกว่า ป.ตรี การรับสมัคร รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ในวันและเวลาราชการ ช่วงเช้า เวลา 08.30-12.00 น. ช่วงบ่าย เวลา 13.00-16.30 น. ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มงานบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. หรือส่งไปรษณีย์ พร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครงานมาที่ กลุ่มงานบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) […]

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) รับสมัครเจ้าหน้าที่ ป.ตรี/ป.โท ปฏิบัติงานอุทยานหลวงราชพฤกษ์ บัดนี้-21ก.ย.61

    สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการงานส่งเสริมและพัฒนา กลุ่มวิชาการและเรียนรู้ อุทยานหลวงราชพฤกษ์  จนท.โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพรรณไม้ 1 อัตรา : ป.โท วิทยาศาสตร์ พืชสวน เกษตรศาสตร์ ชีววิทยา พฤกษาศาสตร์ วนศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถทำงานนอกเวลาราชการและนอกสถานที่ได้ หากมีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ จนท.โครงการศูนย์สาธิตศึกษาเพื่อการพัฒนาฯ 1 อัตรา : ป.ตรี สาขาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถทำงานนอกเวลาราชการและนอกสถานที่ได้ หากมีความรู้และประสบการณ์ด้านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือเกษตรทฤษฎีใหม่ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์ บัดนี้-21 ก.ย.61 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร โปรดโทรสอบถาม กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักอำนวยการ 053-328496-8 ต่อ 1120  คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม      

(สมัครทางไปรษณีย์ได้) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี/โท บัดนี้-15ส.ค.59

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำอุทยานหลวงราชพฤกษ์ 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท รับสมัครบัดนี้-15 ส.ค.59 รายละเอียดดังนี้