สถาบันวัคซีนแห่งชาติ(องค์การมหาชน)รับสมัครสอบบรรจุเป็น จนท. วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป+มีประสบการณ์ เงินเดือน47,000-120,000 สมัครทางไปรษณีย์/อีเมล์บัดนี้-26พ.ย.61

Advertisement     สถาบันวัคซีนแห่งชาติ(องค์การมหาชน) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักพัฒนานโยบ้านด้านวัคซีน 1 อัตรา เงินเดือน 47,000-120,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ด้านการแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง จากสถานศึกษาที่ ก.พ.รับรอง มีความรู้ ความชำนาญ มีประสบการณ์ในตำแหน่งบริหารด้านวิชาการ ในหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือเอกชน มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี มีความสามารถในด้านวิชาการ งานวิจัยด้านสุขภาพและผลงานเชิงประจักษ์มาไม่น้อยกว่า 5 ปี มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์และบริหารวิชาการขององค์กร มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการถ่ายทอดในระดับดี มีความสามารถ ในการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   สมัครด้วยตนเอง/ทางอีเมล์/ไปรษณีย์บัดนี้-26 พ.ย.61 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร โปรดสอบถาม โทรศัพท์หมายเลข 0-2580-9729-31 ต่อ 602 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม     

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ(องค์การมหาชน) รับสมัครงานวุฒิ ป.โทขึ้นไป บัดนี้-31ม.ค.61

    สถาบันวัคซีนแห่งชาติ(องค์การมหาชน) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนักวิชาการวัคซีน 2 อัตรา เงินเดือน 18,000-50,000 บาท 1. นักวิชาการวัคซีน สำนักพัฒนานโยบายด้านวัคซีน 1 อัตรา สำเร็จการศึกษา ป.โท ขึ้นไป ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุขศาสตร์ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง  มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดยมีผลการทดสอบ TOEFL ได้คะแนนตั้งแต่ 79 ขึ้นไป สำหรับการสอบแบบ internet-based testing หรือผลการทดสอบ IELTS ได้คะแนนตั้งแต่ 6 ขึ้นไป หรือ CU-TEP ได้คะแนนตั้งแต่ 80 ขึ้นไป หรือ TOEIC ได้คะแนนตั้งแต่ 550 ขึ้นไป โดยผลการทดสอบดังกล่าวจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันทดสอบถึงวันที่ปิดรับสมัคร 2. นักวิชาการวัคซีน สำนักส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายด้านวัคซีน 1 อัตรา สำเร็จการศึกษา ป.โท ขึ้นไป ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ […]