สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา เปิดรับเจ้าหน้าที่ของสถาบัน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา (บัดนี้ – 31 มี.ค.57)

Advertisement สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา เปิดรับเจ้าหน้าที่ของสถาบัน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มี.ค.57 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี เงินเดือนขั้นตำ 31,550 บาท วุฒิ ไม่ต่ำกว่า ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณืด้านตรวจสอบภายใน ไม่น้อยกว่า 3 ปี สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ในการพูด การอ่าน การเขียน ได้ในระดับดี มีความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนและการบริหารความเสี่ยง สมัครงานราชการด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (โดยจะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) ได้ที่ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์กรมหาชน) ชั้น 8 อาคารวิทยพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาฯ ซอย 12 ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ […]

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์กรมหาชน) เปิดรับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา (บัดนี้ – 13 ก.พ.57)

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์กรมหาชน) เปิดรับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 13 ก.พ.57 1.ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักจัดการองค์ความรู้ 1 อัตรา อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี บริบูรณ์ เงินเดือน 31,550 บาท (ขึ้นอยู่กับคุณวุฒิและประสบการณ์) เงินประจำตำแหน่ง 8,000 บาท คุณวุฒิ ป.โท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาที่เกี่ยวข้องกับส่วนงาน มีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งบริหาร ในหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ไม่น้อยกว่า 3 ปี 2.ตำแหน่ง นักวิจัย 1 อัตรา อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี บริบูรณ์ เงินเดือนขั้นต่ำ 20,640 บาท (อัตราเงินเดือนขึ้นอยู่กับคุณวุฒิและประสบการณ์) คุณวุฒิ ป.โท ด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ (การเงินการคลัง) หรือด้านกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ กรณีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทไม่ตรงตามสาขาที่ระบุข้างต้น ต้องมีประสบการณ์ด้านวิจัยไม่น้อยกว่า […]