สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-6มิ.ย.61

Advertisement     สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันระดับปฏิบัติการ โดยเปิดรับสมัครทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง รวม 24 อัตรา และเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด จึงขอประกาศรับสมัครโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชน 10 อัตรา  2.ตำแหน่ง วิศวกร 3 อัตรา 3.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานข้อมูล จำนวน 5 อัตรา 4.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี (ตรวจจ่าย) จำนวน 2 อัตรา 5.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา 6.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (โปรแกรมเมอร์) จำนวน 1 อัตรา 7.ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 2 อัตรา  8.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป […]

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-12ก.ย.60

  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลทั่่วไป เพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน  1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชน 3 อัตรา – ได้รับวุฒิ ป.ตรี ด้านสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน การพัฒนาสังคม รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 2. นิติกร 1 อัตรา – ได้รับ ป.ตรี นิติศาสตรบัณฑิตจากสถาบันที่ ก.พ. รับรอง – มีความรู้ความสามารถในงานกฎหมายอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างน้อย 6 เดือน และหากมีประสบการณ์ทำงานด้านกฎหมายหน่วยงานภาครัฐจะพิจารณาเป็นพิเศษ 3. เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา – ได้รับ ป.ตรี วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์สาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ – มีประสบการณ์ทำงานด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 1 ปี – สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ – ความสามารถ/คุณสมบัติพิเศษ 1) สามารถเขียนโปรแกรม asp.net (VB และ C#) […]

(11อัตรา สมัครทางไปรษณีย์ได้)พอช.รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-24ก.พ.60

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นผู้ปฏิบ้ติงานของสถาบัน พ.ศ.2560 6 ตำแหน่ง 11 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี เปิดรับสมัครบัดนี้-24 ก.พ.60 (สมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์)                

(สมัครทางไปรษณีย์ได้)สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-20ม.ค.60

สำนักเลขานุการสภาองค์กรชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งงานข้อมูล (สนับสนุนการดำเนินงานขบวนสภาองค์กรชุมชน) 1 อัตรา  คุณสมบัติเฉพาะ : ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 40 ปี สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรีขึ้นไป การพัฒนาชุมชน การพัฒนาสังคม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office ได้อย่างดี สามารถจัดทำรายงานการประชุม รายงานผลการขับเคลื่อนของขบวนสภาองค์กรชุมชนได้ หากมีประสบการณ์ทักษะความสามารถด้านการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาสังคม นโยบายการพัฒนา นโยบายรัฐที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เปิดรับสมัคร 6-20 ม.ค.60 สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักเลขานุการสภาองค์กรชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ระหว่างเวลา 9.00-16.00 น. หรือส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครมายัง สำนักเลขานุการสภาองค์กรชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 912 ซอยนวมินทร์ 45-47 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240 (วงเล็บมุมซองจดหมายว่า "สมัครงาน") โดยสถาบันจะถือเอาวันที่ไปรษณีย์ต้นทางลงรับและเอกสารไม่เกินวันสุดท้ายของกำหนดวันรับสมัคร ทั้งนี้ใบสมัครสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ www.codi.or.th  คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็มและใบสมัคร