สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน19,500 18ธ.ค.60-21ม.ค.61

    สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า รับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท (หากมีประสบการณ์โดยตรงที่เกี่ยวข้องกับงานจะพิจารณาเพิ่ม) คุณสมบัติเฉพาะ : ปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือสาขาด้านคอมพิวเตอร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์ในการทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถในการวางระบบคอมพิวเตอร์และสารมนเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจของสถานศึกษานั้นภายในวันปิดรับสมัคร ( 12 ธันวาคม 2561 )  ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.pdc.go.th แนบเอกสารหลักฐาน (ตามรายละเอียดในเอกสารประกาศ) แล้วส่งมาที่ งานบริหารงานบุคคล สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกีรยรติฯ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ภายในวันที่ 18 ธ.ค.60-12 ม.ค.61 ทั้งนี้ จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารประกาศ)

สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้าเป็นพนักงานประจำ 2 ตำแหน่ง 16 อัตรา (บัดนี้- 21 มี.ค. 57)

สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้าเป็นพนักงานประจำ จำนวน 2 ตำแหน่ง 16 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้- 21 มี.ค. 57 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง : พนักงานวิชาการและวิจัย (ปริญญาโท-เอก) 10 อัตรา ประกอบด้วย 1.1 นักวิชาการ (ประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครอง) 2 อัตรา 1.2 นักวิชาการ (ประจำวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น) 2 อัตรา 1.3 นักวิชาการ (ประจำสำนักวิจิยและพัฒนา) 4 อัตรา 1.4 นักวิชาการ (ประจำสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา) 2 อัตรา อัตราเงินเดือน : ป.โท 25,000 บาท : ป.เอก 35,000 บาท คุณวุฒิในแต่ละตำแหน่งดูได้ตามลิ้ง 2.ชื่อตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติการวิชาชีพฯ (ปริญญาตรี-โท) 6 อัตรา […]

สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครสอบ พนักงานประจำ หลายตำแหน่ง 12 มิ.ย. – 5 ก.ค. 2556

สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครสอบ พนักงานประจำ หลายตำแหน่ง 12 มิ.ย. – 5 ก.ค. 2556 ตำแหน่งที่เปิดสอบ พนักงานบริหารงาน บุคคล,นิติกรและธรรมาภิบาลองค์กร,พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการ,พนักงาน วิเคราะห์นโยบายและแผน ,พนักงานประชาสัมพันธ์,พนักงานบรรณารักษ์และสารสนเทศ,พนักงานระบบ คอมพิวเตอร์,พนักงานสารสนเทศ,พนักงานโสตทัศนศึกษา     พนักงานบริหารงานบุคคล จำนวน 1 อัตรา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ การบริหารงานบุคคล หรือสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง นิติกรและธรรมาภิบาลองค์กร จำนวน 1 อัตรา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์ พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการ จำนวน 1 อัตรา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารนโยบาย การบริหารธุรกิจ การติดตามและประเมินผลโครงการ หรือสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง พนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาสขาวการประชาสัมพันธ์ วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน […]