(11อัตรา)สถาบันบำราศนราดูร รับสมัครงานวุฒิ ป.6/ม.3/ปวส. บัดนี้-25พ.ย.59

สถาบันบำราศนราดูร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2560 คุณวุฒิ ป.6/ม.3/ปวส. 11 อัตรา  1. พนักงานประกอบอาหาร 1 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท คุณสมบัติ – อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร – มีความรู้ไม่ต่ำกว่าประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่านออกเขียนได้) – สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ/วันหยุดนักขัตฤกษ์ได้ในภาวะฉุกเฉินได้ เช่น น้ำท่วม โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ – มีประสบการณ์เกี่ยวกับทางด้านปรุงและประกอบอาหาร – ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 2. พนักงานบริการ 1 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท คุณสมบัติ – อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร – […]

สถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา (16 – 22 ก.ค.57)

สถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา สมัครได้ด้วยตนเองตั้งแต่ 16 – 22  กรกฎาคม 2557 เรียบเรียงข้อมูลโดย ThaiJobsgov.com ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ 1. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ […]