สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) รับสมัคร ผอ.กองสารสนเทศ วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-31ม.ค.61

    สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้อำนวยการกองระบบสารสนเทศ 1 อัตรา จบการศึกษาไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานที่ปฏิบัติ อายุ 40 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์การทำงานในงานที่รับผิดชอบและมีประสบการณ์ในตำแหน่งบริหารเทียบเท่าระดับหัวหน้าพนักงานขึ้นไป 5 ปี มีความสามารถในการให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชาเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ มีประสบการณ์ด้านการบริหารทีมงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเครือข่ายด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือการเขียนโปรแกรม หรือการออกแบบเว็บไซต์ หรือการวิเคราะห์ ออกแบบและจัดการฐานข้อมูล  สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์ บัดนี้-31 ม.ค.61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2278-1648 ต่อ 421 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-15ธ.ค.60

    สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของ บจธ. ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (อาวุโส) จำนวน 2 อัตรา (ตามเอกสารแนบ) คุณสมบัติ จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง อายุไม่เกิน 40 ปี มีประสบการณ์การทำงานในสายงานด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ การติดตามประเมินผล การประเมินองค์กร การจัดทำตัวชี้วัด 5 ปีขึ้นไป มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ด้านการประมวลผลเชิงวิเคราะห์ การวางแผน การติดตามประเมินผล มีความสามารถใช้โปรแกรม Microsoft office , SPSS , การสืบค้นข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี มีทักษะในการสื่อสาร การนำเสนองาน สามารถติดต่อประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ หน้าที่ความรับผิดชอบ วิเคราะห์นโยบาย ยุทธศาสตร์ เพื่อจัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปี รวบรวม จัดทำข้อมูลและชี้แจงคำขอตั้งงบประมาณต่อเจ้าหน้าที่และกรรมการของสำนักงบประมาณ จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี จัดทำรายงานการอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ การจัดทำคำรับรองตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของ บจธ. จัดเก็บข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการงบประมาณของ บจธ. งานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ บจธ. […]

(16อัตรา สมัครทางไปรษณีย์ได้) บจธ.รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-30พ.ย.59

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงาน 9 ตำแหน่ง 16 อัตรา  1. ผู้อำนวยการกองศึกษาวิจัย 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป+มีประสบการณ์ เงินเดือน 40,900-65,400 บาท 2. ผู้อำนวยการกองพัฒนาที่ดิน 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป+มีประสบการณ์ เงินเดือน 40,900-65,400 บาท 3. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์แผนและนโยบายอาวุโส 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป เงินเดือน 24,180-29,760 บาท 4. เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิจัย 2 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี-โท เงินเดือน 16,800-24,200 บาท 5. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 1 อัตรา เงินเดือน 18,600-21,900 บาท 6. เจ้าหน้าที่บัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 18,600-21,900 บาท […]