สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน)รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-12มิ.ย.60

Advertisement   สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ – มีคุณวุฒิและการศึกษาไม่ต่ำกว่า ป.ตรี หรือคุณวุฒิที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง – มีประสบการณ์ทางการบริหารในหน่วยงานรัฐไม่ต่ำกว่าการดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น (ผู้อำนวยการสำนัก) หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือดำรงตำแหน่งอย่างอื่นที่มีประสบการณ์ในงาน ที่สอดคล้องกับงานของสถาบัน หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน โดยจบปริญญาตรีมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 11 ปี ปริญญาโทไม่น้อยกว่า 9 ปี ปริญญาเอกไม่น้อยกว่า 7 ปี และต้องมีประสบการณ์ทางการบริหารระดับเดียวกันหรือต่ำกว่า 1 ระดับมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ยื่นเอกสารสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานบุคคลและบริการ สำนักบริหารกลาง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในเวลาทำการ (จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น.) หรือส่งไปรษณีย์มาที่ งานบริหารงานบุคคลและบริการ สำนักบริหารกลาง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 123 ชั้น 17 อาคารซันทาวเวอร์บี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร […]