กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานสถานธนานุบาล วุฒิ ป.6/ปวช./ป.ตรี บัดนี้-22มี.ค.62

Advertisement     กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร พนักงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 1 อัตราา เงินเดือน 15,050 บาท : วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมซอฟต์แวร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 15,050 บาท : วุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร์, บัญชี, การเงิน หรือเศรษฐศาสตร์ พนักงานพิมพ์ 1 อัตรา เงินเดือน 9,440 บาท +ค่าครองชีพ 2,000 บาท : วุฒิ ปวช.หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี, เลขานุการ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, พาณิชยการ, การตลาด, การขาย พนักงานสถานที่ 2 อัตรา […]

(21อัตรา!!!)สำนักงาน จ.ส.ท. เปิดสอบพนักงานสถานธนานุบาล ตำแหน่งพนักงานบัญชี วุฒิ ปวส.บัญชี

สำนักงานคณะกรรมการจัดการ สถานธนานุบาลขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เป็นพนักงานสถานธนานุบาล ตำแหน่งพนักงานบัญชี ตำแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้ง 1. พนักงานบัญชีสถานธนานุบาล 18 อัตรา 2. พนักงานบัญชีประจำสำนักงาน จ.ส.ท. 3 อัตรา อัตราค่าจ้าง 9,210 บาท หรือตามที่สำนักงาน จ.ส.ท. กำหนด และได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับที่5) พ.ศ.2558 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวส. ในสาขาวิชาบัญชีที่ ก.พ. รับรอง โดยจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจให้สำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัครสอบ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางระบบอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค.-2 มิ.ย.59 ตลอด24ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ lgp.job.thai.com หัวข้อ "ใบสมัครออนไลน์" หรือ www.dla.go.th หัวข้อ "สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักงานบัญชีประจำปี ๒๕๕๙" >>>คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม<<<